سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

امیر هوشنگ احسانى – کارشناس ارشد منابع طبیعى دانشگاه تهران
سید کاظم علوى پناه – استادیاردانشگاه تهران مرکز تحقیقات مناطق کویرى و بیابانى ایران

چکیده:

علیرغم گستره وسیع مناطق خشک و بیابانى در ایران مطالعات کمى در مورد ویژگی های این زست بوم و اجزاءآن صورت گرفته است.در این تحقیق جهت مطالعه رفتارهاى طیفى خاکهاى مختلف موجود در حاشیه پلایا و تهیه نقشه پوشش اراضى، ازجدیدترین دادههاى رقومى ماهواره لندست ۷ (ETM+) به تاریخ ٢٠ ژولاى ٢٠٠٠ و ردیف، گذر ۱۶۲/۳۵ استفاده گردید. منطقه مورد مطالعه در شرق استان سمنان و جنوب شرق دامغان واقع شده است. جهت مطالعه خاکها از روشرقومى-بصرى (DVI ) استفاده گردید. بر طبق این روش ابتدا با کمک تکنیکهاى مختلف پردازش تصوىر و تفسیرچشمى انواع تصاویر رنگى، واحدهاى طیفى همگن خاک جدا گردیدند. در مرحله بعد با مراجعه به صحرا و در دستداشتن GPS ویژگیهاى صحرایى و خصوصیات واحدها یادداشت گردید. بر اساس اطلاعات صحرایى و سایر اسناد ومدارک ١٩ کلاس مختلف طیفى ( ١٣ کلاس خاک، ٤ کلاس Fan و ۲کلاس پوشش گیاهى) تعریف و از هر کلاس نواحی تعلیمى انتخاب گردید. بر اساس تحلیل نمودار دو بعدى هر یک از کلاسها ومیزان تفکیک پذیرى آنها، طبقه بندىحداکثر احتمال با ٤ رویکرد و ترکیب باندى صورت گرفت.نتایج طبقه بندى نشان داد که دقت رویکرد دوم مشابه رویکرد اول میباشد و حتى در بعضى کلاسها دقت بالاترىبدست آمد. روکردهاى سوم و چهارم داراى دقت کلى پایینى بودند. ترکیبات باندى فوق نقش کلیدى باند ترمال درتفکیک برخى کلاسها به خوبى نشان دادند. در نهات با ادغام برخى کلاسها نقشه پوشش اراضى منطقه تهیه گردد. لذا استفاده از داده هاى ماهواره لندست ٧ در مطالعه ویژگیهاى این گونه محیطها توصیه میشود.