مقاله بررسي، ارزيابي و پيشنهاد سرانه فضاي سبز شهري: نمونه موردي کلانشهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۶۷ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي، ارزيابي و پيشنهاد سرانه فضاي سبز شهري: نمونه موردي کلانشهر مشهد
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلانشهر مشهد
مقاله کاربري فضاي سبز
مقاله سرانه فضاي سبز
مقاله پراکندگي فضايي
مقاله استاندارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي نژاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عمران زاده بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه اهميت و نقش فضاي سبز شهري در حيات شهرها و پايداري آنها و تاثيرات فيزيکي و طبيعي آن در سيستم شهري و بازدهي هاي مختلف اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي آن انکارناپذير است؛ تا آنجا که کاربري فضاي سبز در شهرها و سرانه آن يکي از مباحث اساسي در برنامه ريزي و مديريت شهري تلقي مي شود. کلانشهر مشهد به عنوان دومين شهر ميليوني در کشور طي چند دهه اخير رشد فزاينده اي داشته است و بدون در نظر گرفتن نياز شهروندان به فضاي سبز، گسترش فيزيکي شتاباني يافته است. به همين دليل تحليل و بررسي کاربري فضاي سبز و سرانه آن در شهر مشهد و ارايه پيشنهادهاي مناسب در جهت تعادل بخشي به ساختار کالبدي و اجتماعي شهر از طريق آن مي تواند حايز اهميت فراوان باشد.
پژوهش حاضر که بر اساس روش توصيفي – تحليلي با استفاده از آمار و اطلاعات مختلف صورت گرفته است، نشان مي دهد که برخلاف استانداردهاي ملي و بين المللي ارايه شده براي کاربري و سرانه فضاي سبز، کلانشهر مشهد در اين زمينه با کمبودهاي بنيادين مواجه است. در نهايت با استفاده از يک مدل مطلوب، سرانه فضاي سبز مناسبي براي شهر مشهد پيشنهاد گرديده است.