مقاله بررسي آثار اينترنت و موبايل در تغيير هويت جوانان ۲۹-۱۵ سال استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي مطالعات جوانان از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار اينترنت و موبايل در تغيير هويت جوانان ۲۹-۱۵ سال استان مازندران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترنت
مقاله چت
مقاله هويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوابخش مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم نژاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زادشم پور وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي آثار اينترنت و موبايل در تغيير هويت جوانان ۲۹-۱۵ سال استان مازندران انجام پذيرفت. روش تحقيق در پژوهش حاضر با توجه به موضوع، اهداف و سوالات و فرضيات تحقيق توصيفي زمينه يابي از نوع پيمايش مي باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر را که کليه جوانان ۲۹-۱۵ سال استان مازندران تشکيل مي دهند. بر اساس جدول استاندارد کوهن و همکاران (۲۰۰۱) ۳۸۴ از جوان ۲۹-۱۵ سال استان مازندران نمونه آماري پژوهش حاضر را تشکيل مي دهند. در اين پژوهش نمونه گيري از نوع ترکيبي (خوشه اي چند مرحله اي، تصادفي ساده) است. براي گردآوري اطلاعات در اين تحقيق از طريق زير استفاده مي گردد: الف- روش پرسشنامه اي ب- روش اسنادي و کتابخانه اي. پس از جمع آوري اطلاعات، همه داده ها وارد كامپيوتر شد و توسط نرم افزار آماري spss پردازش گرديد. براي تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از اجراي پروژه حاضر با توجه به اهداف از پيش تعيين شده از آزمون هاي آماري. الف) آمار توصيفي ب) آمار استنباطي: که در بخش استنباطي به منظور آزمون فرضيات تحقيق از آزمون آماري فرض ميانه استفاده شده است.