مقاله بررسي آثار بهره برداري بر زادآوري و فشردگي خاك جنگل در سيستم چوبكشي زميني (مطالعه موردي جنگل اسالم استان گيلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۴۹ تا ۴۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار بهره برداري بر زادآوري و فشردگي خاك جنگل در سيستم چوبكشي زميني (مطالعه موردي جنگل اسالم استان گيلان)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدمات بهره برداري
مقاله زادآوري جنگل
مقاله فشردگي خاك
مقاله چوبكشي زميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توانكار فرزام
جناب آقای / سرکار خانم: مجنونيان باريس
جناب آقای / سرکار خانم: اسلام بنياد امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زادآوري براي جنگل مهم است و آينده آن را تضمين مي كند. خاك يكي از سرماي ههاي اصلي جنگل به حساب ميآيد. به حداقل رساندن صدمات به خاك و زادآوري در جنگل در طي عمليات بهره برداري يك اصل است. آگاهي از ميزان صدمات بهره برداري بر توده هاي سرپاي جنگل كمك زيادي به مديريت جنگل دارد. براي اين منظور جنگل هاي راش اسالم واقع در شمال ايران مورد بررسي قرار گرفت. اين جنگل ها به شيوه تك گزيني اداره مي شوند و سيستم كشش زميني با استفاده از ماشين هاي چوبكشي چرخ لاستيكي براي خارج كردن بينه ها استفاده مي گردد. در اين تحقيق براي جمع آوري داده هاي مربوط به وضعيت زادآوري از روش نمونه برداري تصادفي سيستماتيك و براي بررسي وضعيت خاك از طرح كاملا تصادفي استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده با استفاده از تكنيك هاي آماري آناليز واريانس و توزيع دو جمله اي و آزمون حداقل اختلاف معني دار انجام گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه با برداشت ۲۰m3/ha حدود ۱۴٫۵±۰٫۹۹ درصد از زادآوري منطقه تحت تاثير صدمات مكانيكي ناشي از عمليات بهره برداري قرار گرفته اند كه از اين ميان ۹٫۱۲±۰٫۸۳ درصد آن نابود و ۵٫۳±۰٫۶۳ درصد آن زخمي شده اند. اين صدمات از طريق قطع، جمع آوري، كشيدن و دپو كردن حاصل شده اند. وزن مخصوص ظاهري خاك جنگل در عمق ۱۰ سانتي متر سطحي در مناطق بهره برداري شده ۱۵٫۷۴ درصد و در مسيرهاي چوبکشي ۳۵٫۶۱ درصد نسبت به مناطق شاهد افزايش نشان داده است. سازماندهي مناسب عمليات خروج چوب از جنگل، طراحي و ساخت دقيق و استاندارد مسيرهاي چوبكشي قبل از برداشت درختان بر اساس نقشه هاي بهره برداري تهيه شده مي تواند در كاهش صدمات بهره برداري بر توده جنگل و كاهش فشردگي خاك موثر واقع گردد.