مقاله بررسي آثار تغيير کاربري اراضي بر شاخص هاي فيزيکي و شيميايي کيفيت خاک در افق هاي سطحي اراضي مرتعي شرق استان قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۹۹ تا ۳۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار تغيير کاربري اراضي بر شاخص هاي فيزيکي و شيميايي کيفيت خاک در افق هاي سطحي اراضي مرتعي شرق استان قزوين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير کاربري
مقاله کيفيت خاک
مقاله مرتع
مقاله مواد آلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نويدي ميرناصر
جناب آقای / سرکار خانم: سرمديان فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيوستگي بهره برداري پايدار از اراضي در گرو توجه به شاخص هاي کيفيت خاک است که در نهايت منجر به حفاظت از محيط زيست نيز خواهد شد. به همين دليل ارزيابي جنبه هاي گوناگون کيفيت خاک که نسبت به اعمال شيوه هاي مختلف مديريت اراضي از خود حساسيت نشان مي دهند بسيار با اهميت است. در اين پژوهش شاخص هاي گوناگون کيفيت خاک در پنج کاربري مختلف شامل مرتع دست نخورده، مرتع تحت چرا، اراضي ديم، اراضي ديم رها شده و اراضي فارياب در منطقه زاغه- زياران در شرق استان قزوين مورد مقايسه قرار گرفتند. نمونه برداري تنها از افق A خاک ها و در قالب طرح کاملا تصادفي انجام شد. نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده ها بيانگر آن است که ميزان مواد آلي و نيتروژن کل در اثر تغيير کاربري در اراضي ديم رها شده دچار بيشترين کاهش شده است به طوري كه ميزان اين کاهش به ترتيب حدود ۷۴ و ۷۰ درصد مي باشد. در مجموع اراضي ديم پس از رها شدن دچار بيشترين افت در زمينه ويژگي هايي مانند ظرفيت تبادل کاتيوني، فسفر قابل جذب، تخلخل کل و ضخامت افق A شدند. ضمن آنکه بيشترين ميزان افزايش وزن مخصوص ظاهري نيز مربوط به همين کاربري بود. نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان دهنده اين واقعيت است که شيوه تعامل با خاک به عنوان يکي از ارکان مهم توليد بايد بر پايه شناخت کليه پديده هاي حاکم بر آن صورت گيرد تا کاهش سطح کيفيت خاک پديدار نشود. به هر حال مديريت نامناسب و تغيير کاربري غير اصولي سبب کاهش توان بهره دهي خاک در درازمدت شده و پيامدهاي نامطلوبي را در پي خواهد داشت.