مقاله بررسي آثار حفاظتي آنتي بادي هاي ضد فلاژلي سودوموناس آئروژينوزا بر عفونت سوختگي ناشي از آن در موش هاي BALB/c که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار حفاظتي آنتي بادي هاي ضد فلاژلي سودوموناس آئروژينوزا بر عفونت سوختگي ناشي از آن در موش هاي BALB/c
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي بادي
مقاله اولتراسانتريفوژ
مقاله سوختگي
مقاله سودوموناس آئروژينوزا
مقاله فلاژل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارزنلو محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: زواران حسيني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي سبحان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: سودوموناس آئروژينوزا به عنوان يکي از مهم ترين عوامل عفونت زخم و سپتي سمي در بيماران سوخته محسوب مي شود. توسعه ايمني درماني به عنوان يکي از راه کارهاي عملي براي مقابله با اين باکتري محسوب مي شود. فلاژل به عنوان يکي از مهم ترين عوامل بيماري زايي باکتري، نقش مهمي در اتصال، حرکت، کموتاکسي و تحريک پاسخ ايمني با واسطه TLR5 دارد و از اين رو به عنوان کانديد واکسن مطرح است. تهيه آنتي بادي ضد فلاژلين و بررسي آثار حفاظتي آن در مدل موش سوخته هدف اصلي اين مطالعه است.
مواد و روش ها: در مرحله اول آنتي ژن هاي فلاژلي توسط اولتراسانتريفوژ تهيه شد. آنتي بادي هاي ضد فلاژلي در خرگوش توليد و ناخالصي هاي آن توسط پديده جذب جدا شد. اختصاصي بودن آنتي بادي هاي به دست آمده براي آنتي ژن هاي فلاژلي توسط آزمون هاي آگلوتيناسيون بررسي شد. پس از تعيين حداقل دوز کشندگي (LD50) از سويه مد نظر، رقت هاي متفاوتي از آنتي سرم ضد فلاژلي براي انجام ايمني زايي غيرفعال در موش هاي سوخته تزريق شد. ميزان انتشار و پخش باکتري از محل سوختگي با بررسي کمّي تعداد باکتري ها در پوست و کبد تعيين شد. در اين تحقيق علاوه بر سويه  ATCC 27853 سودوموناس آئروژينوزا، سويه PA103 و يک ايزوله باليني نيز براي آزمايش هاي آگلوتيناسيون استفاده شد.
نتايج: آنتي سرم H توانست در ۸۰ درصد موارد جلوي مرگ و مير موش هاي سوخته شده و چالش شده با سويهATCC 27853  را بگيرد. همچنين شمارش تعداد باکتري هاي موجود در بافت کبد و پوست نشان داد که تعداد باکتري ها در بافت هاي موش هاي تحت آزمايش در مقايسه با گروه کنترل به صورت معني دار کمتر است.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که آنتي بادي هاي ضد فلاژلي سودوموناس با مهار تهاجم باکتري و اوپسونيزه کردن آن مي توانند در برابر عفونت ناشي از زخم سوختگي اثر حفاظتي داشته باشد
.