مقاله بررسي آثار شوک هاي کوتاه مدت و بلندمدت بر الگوي عرضه و تقاضاي کل در اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۸۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار شوک هاي کوتاه مدت و بلندمدت بر الگوي عرضه و تقاضاي کل در اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله ادوار تجاري
مقاله عرضه کل
مقاله تقاضاي کل
مقاله اقتصاد ايران
مقاله الگوي خودتوضيح برداري ساختاري
مقاله محدوديت بلنچارد و کوآ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هژبركياني كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل تعيين کننده نوسانات اقتصادي در دوره زماني کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگي واکنشهاي پوياي اقتصاد به شوک هاي ساختاري عرضه و تقاضاي کل، از اهداف اصلي اين مطالعه است. يافته هاي اين مطالعه در زمينه پديده ادوار تجاري در ايران حاکي از آن است که درآمدهاي نفتي يکي از مهمترين علل ايجاد، و نوسان پذيري پديده ادوار تجاري در اقتصاد ايران است. در اين راستا در ابتدا با استفاده از داده هاي سالانه در طي سالهاي ۱۳۸۵-۱۳۳۸ به منظور تجزيه اجزاي سيکلي از روند، از فيلتر فرکانس بند پس رويکرد باکستر و کينگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون عليت گرنجر به بررسي روابط علي بين سيکل هاي اجزاي تقاضاي کل و سيکل مرجع (توليد ناخالص داخلي واقعي با نفت و بدون نفت) پرداخته شده است؛ در ادامه براي شناسايي شوک هاي ساختاري بر اساس يک الگوي عرضه و تقاضاي کل، از رويکرد سيستم خود توضيح برداري ساختاري با استفاده از محدوديتهاي بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتايج حاصل از شوک هاي ساختاري سازگاري کاملي را با روابط تئوريک توابع عرضه و تقاضاي کل نشان مي دهد. سرعت تعديل توليد کل در واکنش به شوک هاي ساختاري عرضه و تقاضاي کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول مي انجامد. واکنش به شوک ساختاري طرف تقاضاي کل از ناحيه قيمتها بسيار شديدتر و طولاني تر نسبت به شوک ساختاري عرضه کل است. نتايج حاصل از تجزيه واريانس خطاي پيش بيني ساختاري حکايت از تبيين قسمت اعظم تغييرات توليد کل توسط شوک ساختاري عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتايج اين تجزيه براي قيمتها، نشان مي دهد که بخش عمده تغييرات قيمتها را شوک وارده از سوي تقاضاي کل ساختاري تبيين مي نمايد.