مقاله بررسي آثار فن آوري ارتباطي جديد (اينترنت، بازي هاي رايانه اي و ماهواره) بر تربيت اجتماعي، با تاکيد بر سازگاري دانش آموزان سال دوم دبيرستانهاي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انديشه هاي نوين تربيتي از صفحه ۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار فن آوري ارتباطي جديد (اينترنت، بازي هاي رايانه اي و ماهواره) بر تربيت اجتماعي، با تاکيد بر سازگاري دانش آموزان سال دوم دبيرستانهاي تهران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تربيت اجتماعي
مقاله سازگاري عاطفي
مقاله سازگاري اجتماعي
مقاله سازگاري آموزشي
مقاله فن آوري هاي ارتباطي
مقاله اينترنت
مقاله بازي هاي رايانه اي
مقاله ماهواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي عزت
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي بيات صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تربيت اجتماعي به معني همسازي و همنوايي (سازگاري) فرد با ارزشها، هنجارها و نگرشهاي گروهي و اجتماعي است. به رغم اينکه تربيت اجتماعي افراد در گرو ارتباطات و تعاملات اجتماعي است، فن آوري هاي نوين اوقات زيادي از فرصت هاي نوجوانان را پر مي کند. برنامه هاي اين رسانه ها حاوي الگوهاي فرهنگي ويژه اي است که مي تواند بر تربيت اجتماعي نوجوانان موثر باشد. هدف از اجراي اين پژوهش بررسي آثار اين فن آوري ها بر تربيت اجتماعي استفاده کنندگان از آنها است (از آنجا که يکي از مولفه تربيت اجتماعي سازگاري است در اين پژوهش تاثير فن آوري ها بر سازگاري سنجيده مي شود). به اين منظور از بين دبيرستانهاي تهران به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي ۲۳۳ نفر از دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبيرستان مناطق ۲ و ۱۸ تهران انتخاب شدند و پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبيرستاني (AISS) و يک پرسشنامه محقق ساخته براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز پژوهش اجرا شد. يافته هاي تحقيق به وسيله آزمون t.test و آزمون پيرسون تجزيه و تحليل شد، نتايج تحقيق رابطه معناداري را بين استفاده از فن آوري هاي نوين و سازگاري دانش آموزان آشکار نکرد. اما نشان داد که با افزايش مدت زمان استفاده از اينترنت و بازيهاي رايانه اي شاهد بهبود سازگاري خواهيم بود، همچنين با توجه به منفي بودن جهت رابطه متغيرهاي ميزان تماشاي ماهواره و ميزان سازگاري مي توان نتيجه گرفت که با افزايش مدت زمان تماشاي ماهواره شاهد کاهش سازگاري دانش آموزان خواهيم بود.