مقاله بررسي آثار گازهاي شيميايي بر روي اندکسهاي خون در مجروحين جنگ تحميلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در طب جانباز از صفحه ۵۰ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار گازهاي شيميايي بر روي اندکسهاي خون در مجروحين جنگ تحميلي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گازهاي شيميايي
مقاله شاخص هاي خوني
مقاله مجروحين جنگ تحميلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرياني تقي
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زنده باد آزاده سادات
جناب آقای / سرکار خانم: روشن دل غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هفت سوار محي الدين
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عبدالوهاب
جناب آقای / سرکار خانم: سمناني شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: آسيبهاي ناشي از مواد شيميايي جنگي يکي از معضلات عمده در بسياري از نظاميان و حتي گروهي از غيرنظاميان مواجهه يافته درکشور ما محسوب مي شود. متاسفانه در حال حاضر اطلاعات ما در خصوص اثرات ديررس اين مواد بسيار کم است. بر اين اساس هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثرات خوني موادشيميايي جنگي در جانبازان شيميايي استان گلستان مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي بوده و جامعه مورد مطالعه ما شامل ۱۴۴ نفر از جانبازان شيميايي %۳۰ به بالا تحت پوشش بنياد جانبازان و ايثارگران استان گلستان بوده که پس از تکميل پرسشنامه براي آنها تستهاي (Plt, MCV, Hb, RBC, WBC) انجام شد. اطلاعات بعد از جمع آوري از طريق نرم افزار آماري spss وارد رايانه شد. براي توصيف داده ها از جداول و نمودارهاي مناسب استفاده شد. تستهاي  , student t-test و chi-square براي بررسي ارتباط متغيرها استفاده شد.
يافته ها: در اين مطالعه ميانگين سني جانبازان ۴۴٫۵۴ سال بود و به طور متوسط از تاريخ شيميايي شدن جانبازان ۲۱٫۶ سال گذشته بود. نتايج نشان مي دهند که ميانگين همه اندکس هاي خوني جانبازان جنگي در محدوده نرمال قرار دارد. پس از گذشت چندين سال از تماس با گازهاي شيميايي اندکس هاي خوني تغيير نداشته است.
نتيجه گيري: در مطالعه ما با گذشت بيست سال از زمان مواجهه، اندکسهاي خوني جانبازان شيميايي استان گلستان در حد نرمال باقي مانده است. ولي با توجه به اهميت موضوع پيشنهاد مي شود براي بررسي دقيق تر عوارض سلاحهاي شيميايي در آينده نيز مطالعات جامع و کاملتري طراحي و اجرا گردد.