مقاله بررسي آزمايشگاهي اثر غيريكنواختي مصالح بر ابعاد حفره آبشستگي پايين دست جت هاي ريزشي آزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۲۵۳ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي آزمايشگاهي اثر غيريكنواختي مصالح بر ابعاد حفره آبشستگي پايين دست جت هاي ريزشي آزاد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبشستگي
مقاله جت ريزشي
مقاله مطالعات آزمايشگاهي
مقاله روابط تجربي
مقاله نمونه آزمايشگاهي
مقاله نمونه اصلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآيين مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: قدسيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اينكه تا كنون تحقيقي كامل درباره چگونگي تاثير غيريكنواختي مصالح بر ابعاد حفره آبشستگي ايجاد شده توسط جت هاي آزاد ريزشي انجام نشده است، در مقاله حاضر اثر اين متغير بررسي شده است. براي اين هدف آزمايش هايي در آزمايشگاه هيدروليك دانشگاه تربيت مدرس انجام شد. نتايج نشان داد كه با استفاده از d90 به جاي d50 به عنوان قطر مشخصه مصالح در عدد فرود مصالح، همبستگي مناسب تري بين عدد فرود مصالح و ابعاد حفره آبشستگي به دست مي آيد. با توجه به داده هاي آزمايشگاهي ساير محققان و داده هاي به دست آمده از تحقيق حاضر، ارزيابي روابط موجود براي ابعاد حفره آبشستگي انجام و روابط جديدي براي تخمين ابعاد حفره آبشستگي ارايه شده است. با استفاده از Frd90 و حذف متغيرهاي نسبت قطر مشخصه مصالح به ارتفاع ريزش و نيز ضريب غيريكنواختي مصالح، تغيير چنداني در ميزان دقت روابط ارايه شده، ايجاد نشد. بنابراين در محدوده داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق، عامل d90 اثر غيريكنواختي مصالح را در نظر مي گيرد. علاوه بر اين متغير، نسبت قطر مشخصه مصالح به ارتفاع ريزش نيز درجه اهميت كمتري نسبت به ساير متغيرهاي در نظر گرفته شده در اين تحقيق دارد. نتايج همچنين نشان داد كه روابط ارايه شده نتايج مناسبي براي داده هاي نمونه اصلي دارد و از دقت بيشتري در مقايسه با روابط قبلي بهره مند است.