مقاله بررسي آزمايشگاهي تغييرات pH و انتشار يون كلسيم در محيط اطراف ريشه دندان در موارد استفاده از هيدروكسيد كلسيم و MTA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي آزمايشگاهي تغييرات pH و انتشار يون كلسيم در محيط اطراف ريشه دندان در موارد استفاده از هيدروكسيد كلسيم و MTA
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داروهاي كانال
مقاله هيدروكسيد كلسيم
مقاله MTA
مقاله pH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهاد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بركتين بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: موحديان عطار احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنام عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: علوي نژاد پرنيان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نياز به استفاده از داروهاي داخل کانال در دندان‌ هاي با پالپ نکروز مشخص است. هيدروکسيد کلسيم به دليل خصوصيات مطلوبش پيشنهاد اول به شمار مي ‌آيد.   Mineral Trioxide Aggregate) MTA) به عنوان ماده پر کننده دايمي نيز داراي خصوصيات مطلوب است و در مواردي مي ‌تواند همان کاربردهاي هيدروکسيد کلسيم را داشته باشد. هدف از اين مطالعه مقايسه pH و غلظت يون کلسيم انتشار يافته پس از استفاده از هيدروکسيد کلسيم و دو نوع MTA به عنوان پر کننده کانال به محيط اطراف ريشه بود.
روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي پس از پاکسازي و گشادسازي ۵۲ دندان تک کاناله، ديفکت ‌هاي خارجي در سطح يک سوم مياني ريشه ‌ها ايجاد شدند.)Ethylenediaminetetra acetic acid) %17 EDTA  و هيپوکلريد ۵% جهت حذف لايه اسمير استفاده شد. تمام سطح ريشه به جز ديفکت خارجي سيل گرديد و دندان ‌ها در نرمال سالين قرار داده شدند. ۱۰ دندان به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند و ۴۲ دندان ديگر به ۳ گروه ۱۴ تايي تقسيم شد (گروه‌ هاي A، B، C). گروه A با Pro Root MTA، گروه B با Angelus MTA و گروه C با هيدروکسيد کلسيم پر شدند. تمام نمونه‌ ها پس از سيل شدن در نرمال سالين قرار گرفتند. غلظت يون کلسيم و pH نرمال سالين بعد از ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت و يک هفته در تمام گروه ‌ها اندازه‌ گيري شد و نتايج با آناليز Repeated Measure ANOVA و  Pair T-testارزيابي گرديد.
يافته‌ ها: بيشترين غلظت يون کلسيم و pH در گروه C وجود داشت که تفاوت آن با گروه‌ هاي A و B در هر سه زمان معني‌ دار بود (P<0.001). اين اختلاف بين دو گروهA  و B معني ‌دار نبود (P>0.05).
نتيجه‌ گيري: در موارد وجود دندان ضايعه ‌دار و نکروزه با انديکاسيون استفاده از MTA، (اپکس باز، پرفوريشن) بهتر است قبل از قرار دادن MTA، کانال دندان توسط هيدروکسيد کلسيم پانسمان گردد.