مقاله بررسي آزمايشگاهي سايش سه نوع كامپازيت رزين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۶۲ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي آزمايشگاهي سايش سه نوع كامپازيت رزين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سايش آزمايشگاهي
مقاله سايش سه جسمي
مقاله كامپازيت
مقاله كامپازيت لابراتوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل هوز عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: علاقه مند همايون
جناب آقای / سرکار خانم: قوجق دردي
جناب آقای / سرکار خانم: مفيديان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مقاومت در برابر سايش كامپازيت جهت حفظ توانايي مضغي و حفظ ارتفاع عمودي اهميت دارد. هدف از اين مطالعه مقايسه مقاومت سايشي دو نوع كامپازيت لابراتواري و يك نوع كامپازيت مستقيم مي باشد.
مواد و روشها: در اين مطالعه آزمايشگاهي از هر كامپازيت (SR Adoro, Clearfil ST, GC Gradia) پنج نمونه به روش لايه اي با نور دهي ۴۰ ثانيه و با ضخامت هر لايه يك ميلي ليتر تهيه شد. نمونه ها در دستگاه سايش به ترتيب در دورهاي سايشي ۵۰۰۰، ۲۰۰۰۰، ۸۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰۰ تحت نيروي ۶ كيلوگرم و با ساينده اي از جنس كروم كبالت با سطح مقطع نوك ۱٫۹۸ ميلي متر مربع ساييده شدند. قبل و بعد از سايش، نمونه ها توسط ترازوي الكترونيكي با دقت ۰٫۰۰۰۱ گرم (۰٫۱ ميلي گرم) وزن سنجي شده و تفاوت وزني، مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: در تمامي نمونه هاي كامپازيتي از وزن اوليه تا ۱۲۰۰۰۰ دور، افزايش مقدار سايش از لحاظ آماري كاملا معني دار بود (P≤۰٫۰۰۰۱) (كاهش وزن ۴٫۴۲±۱٫۲۶ GC Gradia ميليگرم، ۶٫۵±۰٫۸۹ SR Adoro ميليگرم،۴٫۵۲±۲٫۱۴ Clearfil ST  ميليگرم). اگرچه ميانگين كاهش وزن بعد از تمامي سيكلهاي سايشي در گروه  GC gradiaكمتر ازClearfil ST  و آنهم كمتر از  SR Adoroاست، اما اين اختلاف از لحاظ آماري معني دار نمي باشد.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد كه GC gradia وST Clearfil  نسبت به SR Adoro از مقاومت سايش بيشتري برخوردارند. البته تمامي نمونه هاي كامپازيتي پس از دورهاي سايشي دچار سايش مشهودي مي شوند.