مقاله بررسي آزمايشگاهي مشخصات جهشي ذرات در نزديکي بستر کانال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در آب و فاضلاب از صفحه ۹۲ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي آزمايشگاهي مشخصات جهشي ذرات در نزديکي بستر کانال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان آشفته
مقاله جهش تک ذره
مقاله تنش بستر
مقاله زبري کانال
مقاله بار بستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده محلي سيدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نيشابوري سيدعلي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، خصوصيات جهش تک ذره رسوبي در يک جريان آشفته با استفاده از سيستم تصويربرداري با سرعت بالا، اندازه گيري شد. اين خصوصيات شامل طول، ارتفاع، سرعت، زواياي برخورد به بستر و بلندشدگي بودند كه با تغيير در شرايط هيدروليکي جريان، قطر، چگالي ذره و همچنين زبري بستر، با سرعت ۲۵۰ فريم بر ثانيه به دست  آمدند. نتايج اين تحقيق نشان داد که با افزايش آشفتگي جريان، طول، ارتفاع و سرعت ذره افزايش يافته و زواياي برخورد به بستر و بلندشدگي مجدد آن كاهش مي يابد. نتايج آزمايش ها همچنين حاکي از اين امر است که با افزايش قطر متوسط ذرات بستر، تمامي خصوصيات جهش تمايل به افزايش دارند. براي حل عددي معادلات حاکم بر ذره و به دست آوردن مسير حرکت آن در يک گام جهش، سرعتهاي اوليه جهش در هر دو جهت افقي و قائم به دست آمد که از آنها مي توان به عنوان شرايط اوليه در حل عددي استفاده نمود. مولفه افقي سرعت ذره رسوبي در دامنه ۳ تا ۸ برابر سرعت برشي و مولفه قائم آن در دامنه ۱٫۵ تا ۳٫۵ برابر سرعت برشي قرار داشت. در ادامه با محاسبه مولفه هاي ضريب ارتجاعي ذره رسوبي نشان داده شد که تغيير در شدت جريان، تاثير اندکي بر روي اين مؤلفه ها داشته به طوري که با افزايش آن، اين دو مشخصه تقريبا ثابت ماندند.