مقاله بررسي آزمايشگاهي ميزان انحراف آپيکال متعاقب استفاده از دو نوع وسيله چرخشي Flex Master و Protaper که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۲۱۸ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي آزمايشگاهي ميزان انحراف آپيکال متعاقب استفاده از دو نوع وسيله چرخشي Flex Master و Protaper
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات آناتوميک
مقاله انحراف آپيکال
مقاله مولر اول دایمي
مقاله فايل هاي چرخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع جهرمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: خبيري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: امين زاده آذين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فايل هاي چرخشي ممکن است سبب تغييرات آناتوميک ناحيه اپيکال شود. هدف از مطالعه حاضر بررسي حفظ انحناي کانال با استفاده از دو سيستم چرخشي (فلکس مستر) Flex Master و (پروتيپر) Protaper مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي از ريشه هاي مزيوباکال مولر اول دایمي فک بالاي انسان با طول ريشه ۱۸ – ۲۳ ميلي متر و انحنايي بين ۱۵ – ۴۰ درجه استفاده شد. گشادي کانال ها حداقل به اندازه فايل شماره ده و حداکثر به اندازه فايل شماره ۱۵ دستي بود. نمونه ها در دو گروه پانزده تايي قرار گرفتند. در هر دو گروه کانال ها پس از تهيه حفره دسترسي، بخش تاجي کانال به روش Crown down با استفاده از Gates Glliden شماره ۱ و ۲ آماده سازي شدند و سپس با به کارگيري فايل هاي چرخشي فلکس مستر و پروتيپر بر اساس توصيه کارخانه سازنده آماده سازي شدند. پس از اتمام مراحل آماده سازي، فايل دستي شماره سي در کانال ها قرار داده شده و تحت شرايط فايل اوليه به روش ديجيتال مجددا از کانال ها راديوگرافي به عمل آمد و زاويه فايل نهايي اندازه گيري شد. جهت بررسي نتايج از آناليز واريانس، آزمون t و کواريانس استفاده شد.
يافته ها: ميانگين زاويه انحراف آپيکال متعاقب استفاده از دو سيستم روتاري فلکس مستر و پروتيپر به ترتيب ۶٫۱۹±۳٫۰۷ و ۵٫۵۲±۲٫۸۷ درجه بود. ميانگين انحراف آپيکال با استفاده از سيستم فلکس مستر بيش از ميانگين انحراف در استفاده از سيستم پروتيپر بود. (P³۰٫۰۵)
نتيجه گيري: در اثر استفاده از دو سيستم فلکس مستر و پروتيپر، انحراف آپيکال کانال اتفاق افتاده بود. ميزان انحراف در استفاده از سيستم فلکس مستر کمي بيشتر از پروتيپر بود. اما اختلاف اين دو سيستم معني دار نبود.