مقاله بررسي آزمايشگاهي هيدروژن پراکسايد ۳۵% بر ريزنشت ترميمهاي Cl V گلاس آينومر Fuji IX که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۲۴۸ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي آزمايشگاهي هيدروژن پراکسايد ۳۵% بر ريزنشت ترميمهاي Cl V گلاس آينومر Fuji IX
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشت
مقاله سمان گلاس آينومر
مقاله مواد سفيد کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: ياسيني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: كرمانشاه حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حسني طباطبايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: آرامي سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم آبادي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سمان گلاس آينـومر Fuji IX داراي خاصيت بانـد به دندان و اثر ضد پـوسيدگي است که به نظر مي رسد با ايجاد Crosslink هاي يوني بتواند سيل مناسبي بين دندان و ترميم ايجاد نمايد. از طرف ديگر، درمان سفيد کردن دندان مي تواند سيل ترميمهارا تحت تاثير قرار داده و منجر به نشت باکتري و مايعات به ساختارهاي ترميم شده گردد، هدف از اين مطالعه، مقايسه اثر هيدروژن پراکسيد ۳۵% بر ميزان ريزنشت حفرات Cl V ترميم شده با گلاس آينومر Fuji IX مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي، چهل دندان پرمولر و مولر سالم انساني انتخاب و حفرات Cl V استاندارد در آنها تراش داده شد. ترميم حفرات در دو گروه با سمان Fuji IX انجام گرديد و دندانهاي گروه مورد به مدت پنج روز متوالي (هر روز سي دقيقه در سه نوبت) در تماس با هيدروژن پراکسيد ۳۵% قرار گرفته و دندانهاي شاهد در سرم فيزيولوژي نگهداري شدند. نمونه ها بعد از قرار گرفتن در چرخه هاي حرارتي و رنگ آميزي با فوشين، مهر و موم شده و بعد از برش، ميزان نفوذ رنگ در آنها اندازه گيري شد. رتبه هاي ريزنشت در گروهها با آزمونهاي Mann-Whitney U  و Friedman مقايسه شدند.
يافته ها: آناليز آماري بين گروههاي مورد مطالعه نشان داد که ميانگين و ميانه ريزنشت در مجموع چهار ناحيه در دندانهاي گروه شاهد برابر ۱٫۵۸۸ و ۱٫۶۲۵ و در نمونه هاي اکسپوز شده به هيدروژن پراکسيد برابر ۱٫۹۱۳ و ۲٫۲۵ مي باشد. هيچ تفاوت آماري معني داري بين دو گروه از اين جهت ديده نشد. ريزنشت دندانهاي مورد در ناحيه مزيال بيش از ناحيه شاهد بود (P<0.04) ولي هيچ تفاوت آماري معني داري بين دو گروه ديده نشد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از سمان گلاس آينومر Fuji IX در ترميم حفرات Cl V به دنبال درمان سفيد کردن با هيدروژن پراکسيد ۳۵% منجر به کاهش ريزنشت تا حد گروه شاهد گرديد.