مقاله بررسي آزمون فرضيه کوزنتس-اهلوواليا در مناطق روستايي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۲۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي آزمون فرضيه کوزنتس-اهلوواليا در مناطق روستايي ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحقيق و ترويج کشاورزي
مقاله منحني کوزنتس-اهلوواليا
مقاله بهره وري کل عوامل توليد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: كميجاني اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با استفاده از رهيافت مدل هاي رگرسيوني با وقفه گسترده (ARDL) و با در نظر گرفتن اطلاعات آماري يک دوره سي ساله (۱۳۸۷-۱۳۵۸) به صورت سري زماني به بررسي تاثير عوامل ساختاري و هزينه ‌هاي عمراني دولت در کنار بهره وري کشاورزي برکاهش نابرابري درآمدي در بين روستاييان پرداخته شد. علاوه بر اين در کنار هزينه ‌هاي عمراني دولت در قالب آزمون فرضيه کوزنتس-اهلوواليا به تحليل تاثير جهاني شدن (شاخص باز بودن تجاري اقتصاد) بر کاهش نابرابري درآمدي نيز بررسي مي ‌شود.
نتايج مطالعه نشان مي ‌دهد که نرخ باسوادي روستايي، مخارج تحقيق و ترويج کشاورزي، سرمايه گذاري در امر آبياري و شاخص درجه بازي اقتصاد داراي تاثير معني دار بر کاهش نابرابري درآمدي در بخش روستايي بوده و فرضيه کوزنتس-اهلوواليا براي اين بخش در دوره مورد مطالعه قابل پذيرش است.