مقاله بررسي آزمون مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي با ريسک منفي D-CAPM جهت مقايسه ريسک و بازده در بازار اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۹۵ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي آزمون مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي با ريسک منفي D-CAPM جهت مقايسه ريسک و بازده در بازار اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله مدل چندعاملي D-CAPM
مقاله مدل چند عاملي CAPM
مقاله ريسک سيستماتيک منفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي محمدقلي
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي بغدادآباد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نفر حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه اطلاعات سالهاي ۵۸-۱۳۸۰ بورس اوراق بهادار تهران، به بررسي تاثير ريسک سيستماتيک منفي در مدل چند عاملي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مي پردازد و با تبيين مدل چند عاملي D-CAPM، مقايسه اي ميان اين مدل و مدل چند عاملي CAPM انجام مي دهد. در اين تحقيق، پس از محاسبه متغيرهاي تشکيل دهنده مدل چند عاملي D-CAPM؛ يعني ضريب بتاي منفي (βD)، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار ((B/m، نسبت دريافتي به قيمت (E/P) و اهرم مالي، رابطه معني دار ميان متغيرهاي مذکور با نرخ بازده مورد انتظار مورد بررسي و آزمون قرار مي گيرد و سپس دو مدل چند عاملي D-CAPM و مدل چند عاملي CAPM مورد مقايسه قرار گرفته تا توان اين دو مدل در بازار اوراق بهادار تهران بررسي و سبد حاصل از دو مدل به لحاظ کارايي مورد آزمون قرار گيرد.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که در مدل چند عاملي D-CAPM، بين متغيرهاي ريسک سيستماتيک منفي (βD)، اندازه شرکت و نسبت دريافتي به قميت (E/P) با بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد و بين نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار شرکت (B/m) و نسبت اهرم با بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري وجود ندارد. همچنين مدل D-CAPM در مقايسه با مدل CAPM، ارتباط ميان ريسک و بازده را به نحو مناسب تري نشان مي دهد و سبد حاصل از مدل مذکور در مقايسه با سبد حاصل از مدل CAPM کاراتر است.