مقاله بررسي آستانه توپوگرافي و عوامل موثر بر رسوب زايي و گسترش خندق ها در منطقه ني ريز استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي آستانه توپوگرافي و عوامل موثر بر رسوب زايي و گسترش خندق ها در منطقه ني ريز استان فارس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسايش خندقي
مقاله توليد رسوب
مقاله رواناب سطحي
مقاله گسترش خندق ها
مقاله ني ريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان پور سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صوفي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرسايش خندقي به دليل توليد رسوب و زيان هاي فراواني که در نتيجه تخريب اراضي، راه ها و سازه هاي عمراني در استان فارس وارد مي نمايد اهميت ويژه اي دارد. در اين تحقيق ۱۵ خندق فعال و معرف از نظر ويژگي هاي مورفومتريک، گزينش شدند. طول خندق، عمق، عرض بالا و پايين و حجم فرسايش در آن ها اندازه گيري شد. براي تعيين عوامل موثر در گسترش و رسوب زايي خندق ها، با بهره گيري از روش Stepwise در نرم افزار SPSS تحليل آماري صورت گرفت. نتايج نشان مي دهد، رسوب توليدي ناشي از گسترش خندق ها در ني ريز تابع سه متغير گستره آبخيز، درصد سيلت و شن در آبخيز واقع در بالاي پيشاني خندق ها است. اين نتايج دلالت بر غالب بودن رواناب سطحي به عنوان فرآيند هيدرولوژيک عمده در گسترش خندق ها در اين منطقه دارد. بررسي آستانه پستي و بلندي نشان داد به علت منفي شدن توان (b) فرايند رواناب سطحي غالب است و با نتايج محققان خارجي همخواني دارد. هم چنين اين نتايج بيانگر تاثير ويژگي حوزه آبخيز و سازند زمين شناسي در توليد رسوب ناشي از فرسايش خندقي است. كاهش سطوح لخت و بدون پوشش از راه استقرار پوشش گياهي، ايجاد بانكت در بالا دست خندق ها به منظور كاهش سطح توليد كننده رواناب و احداث بندهاي خاكي كوچك تر از يك متر براي كمك به استقرار پوشش گياهي و كاهش پيشروي خندق ها توصيه مي شود.