مقاله بررسي آسيب پذيري سازه هاي بلند فولادي با استفاده از تحليل ديناميکي غير خطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در سازه و فولاد از صفحه ۱۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي آسيب پذيري سازه هاي بلند فولادي با استفاده از تحليل ديناميکي غير خطي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خسارتهاي سازه اي
مقاله تحليل ديناميکي طيفي
مقاله تحليل ديناميکي غير خطي
مقاله نياز شکل پذيري و شکست موضعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت مدار هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: مهراد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آيين نامه هاي طرح لرزه اي ساختمانها به منظور جلوگيري از تلفات جاني، کنترل خسارت و طرح اقتصادي تدوين مي شوند. براي اين منظور، عموما ترکيب دو عامل مقاومت و شکل پذيري مورد استفاده قرار مي گيرند. يک تفاوت عمده بين ضوابط آيين نامه اي طرح لرزه اي با برآورد مقاومت لرزه اي سازه ها اين است که طراحي بر اساس آيين نامه در ناحيه ارتجاعي صورت گرفته در صورتيکه برآورد مقاومت لرزه اي با توجه به رفتار خميري سازه ها و بررسي مسايلي نظير مقاومت، شکل پذيري و محل مفصل هاي خميري صورت مي گيرد و به اين ترتيب نقاط ضعف سازه ها مشخص مي شوند. طبق تحقيق انجام شده در اين مقاله بر روي سازه هاي مورد مطالعه، بارگذاري استاتيکي معادل کفايت لازم را در برآورد کليه واکنشهاي سازه اي اعم از، تغيير مکان جانبي و نسبي و همچنين برش طبقات دارا مي باشد. بنابراين با توجه به اينکه استاندارد ۲۸۰۰، براي سازه هاي منظم با ارتفاع بيش از ۵۰ متر استفاده از تحليل ديناميکي را الزامي مي دارد، بايد بررسي نمود که آيا سازه هاي طرح شده با استفاده از تحليل طيفي قادر به تحمل زلزله هاي به مقياس در آمده تا شتاب ۰٫۳۵ g مي باشند. در اين تحقيق سه سازه دو بعدي۲۰ ،۱۵ و ۲۵، طبقه با سيستم قاب خمشي که بارگذاري لرزه اي آن با استفاده از طيف طرح استاندارد ۲۸۰۰ انجام شده، مورد مطالعه قرار گرفته است. آناليز ديناميکي غير خطي با استفاده از شتاب نگاشتهاي مختلف صورت گرفته و پاسخهاي تغيير مکان جانبي و نسبي براي طبقات مختلف محاسبه شده و با مقادير مجاز آيين نامه مقايسه گرديد. همچنين نياز شکل پذيري طبقات محاسبه و با ظرفيت شکل پذيري طبقات مختلف مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفت. شکست موضعي اعضاي سازه اي کنترل شده و نهايتا به بررسي آسيب پذيري سازه هاي فوق پرداخته شد.