مقاله بررسي آلودگي آب هاي آشاميدني بسته بندي در سطح عرضه به روش فيلتراسيون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۱۴ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي آب هاي آشاميدني بسته بندي در سطح عرضه به روش فيلتراسيون
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشياکلي
مقاله فيلتراسيون
مقاله آب آشاميدني بسته بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان دلال محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خاكسار رامين
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي پناه اكرم سادات
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزيان شعله
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي فرد پرستوسادات
جناب آقای / سرکار خانم: فخاريان فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: سيداميري سونيا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آب را مي توان به عنوان ماده غذايي با بالاترين ميزان مصرف مطرح نمود، به همين دليل تهيه آب آشاميدني سالم همواره يکي از دغدغه هاي مهم بيشتر کشورها به خاطر افزايش جمعيت و صنعتي شدن بوده است. از مهمترين ارگانيسم هاي انديکاتور آلودگي آب، باکتري Escherichia coli است. هدف از اين مطالعه ارزيابي روش فيلتراسيون غشايي در شمارش و جدا سازي Escherichia coli از آب آشاميدني بوده است.
روش بررسي: ۱۵۰ نمونه آب آشاميدني بسته بندي شده، به طور تصادفي از مارک هاي مختلف با استفاده از روش فيلتراسيون جهت جداسازي اشريشيا کلي مورد آزمايش قرار گرفت.
يافته ها: تمامي نمونه ها از نظر کلي فرم ها و Escherichia coli منفي بودند، اما %۲ و آنها به ترتيب به Enterococcus و Pseudomonas آلوده بودند.
نتيجه گيري: نتايج ما نشان مي دهد كه روش فيلتراسيون غشايي (MF) روش مناسبي براي شناسايي آلودگي هاي آب مي باشد.