مقاله بررسي آلودگي اطلاعات در پايگاه هاي اطلاعاتي پزشکي منتخب دانشگاه علوم پزشکي مشهد از ديدگاه اعضاي هيات علمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي اطلاعات در پايگاه هاي اطلاعاتي پزشکي منتخب دانشگاه علوم پزشکي مشهد از ديدگاه اعضاي هيات علمي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي اطلاعات
مقاله اعتبار اطلاعات
مقاله کيفيت اطلاعات
مقاله دانشگاه علوم پزشکي مشهد
مقاله پايگاه هاي اطلاعاتي پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلاچي هما
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به کاربرد روز افزون پايگاه هاي اطلاعاتي در توليد علم و درگيري اعضاي هيات علمي در اين فرايند و نيز ابتلاي منابع اطلاعاتي به خصوص منابع اطلاعاتي الکترونيک به پديده آلودگي اطلاعات، اين موضوع در پايگاه هاي اطلاعاتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به عنوان موضوعي شايان توجه انتخاب و طي تحقيق حاضر مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: پژوهش حاضر به روش پيمايشي توصيفي انجام شده است. جامعه پژوهش را ۱۰۰ چکيده بازيابي شده از ۴ پايگاه اطلاعاتي اسکوپوس، پاب مد، ايران مدکس و پارس مدلاين در حوزه هاي موضوعي قلب، نفرولوژي، ايمونولوژي، روماتولوژي و اطفال تشکيل مي دهد. اين پژوهش با استفاده از ۲ پرسشنامه جهت تعيين موضوعات مورد جستجو و سنجش ميزان آلودگي اطلاعات که در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در رشته هاي فوق الذکر توزيع شد، انجام شده است.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد که آلودگي اطلاعات کتابشناختي در پايگاه اطلاعاتي اسکوپوس ۵۳ درصد در پايگاه اطلاعاتي پاب مد ۳۸ درصد و در ايران مدکس ۴۷ درصد و در پايگاه پارس مدلاين ۴۸ درصد اطلاعات آلوده بوده اند. ميزان آلودگي محتواي چکيده ها که بخش اعظم اين بررسي را تشکيل مي دهد در پايگاه اسکوپوس ۴۰ درصد در پايگاه اطلاعاتي پاب مد ميزان آلودگي ۵۱ درصد در پايگاه ايران مدکس ۴۹ درصد و پايگاه پارس مدلاين از نظر محتواي چکيده ها ۴۸ درصد آلودگي را نشان داده است. در تحليل کليدواژه هاي درج شده براي چکيده هاي پايگاه اسکوپوس ۶۶ درصد آلودگي مشاهده شد. کليدواژه هاي پايگاه ايران مدکس وضعيت بهتري را نسبت به اسکوپوس نشان مي دهند. آلودگي اطلاعات کليدواژه ها در اين پايگاه ۲۹ درصد محاسبه شده است. پايگاه اطلاعاتي اسکوپوس به ميزان ۳۸ درصد، پاب مد ۳۰ درصد، ايران مدکس ۳۵ درصد و پارس مدلاين ۳۹ درصد دچار آلودگي اطلاعات نگارشي است.
نتيجه گيري: هر چند پيش فرض مبني بر برتري پايگاه هاي خارجي نسبت به پايگاه هاي داخلي در اين پژوهش تاييد شده است اما بر اساس نتايج اين بررسي در مواردي مي توان برتري پايگاه هاي داخلي را مشاهده کرد. با اين حال با توجه به هدف کلي پژوهش حاضر با استفاده از نتايج به دست آمده پيشنهاداتي براي پايگاه هاي داخلي جهت پاکسازي آنها از آلودگي اطلاعات با الگوگيري از پايگاه هاي خارجي ارايه شده است. الهام گرفتن از ساختار چکيده ها در پايگاه اطلاعاتي اسکوپوس در زمينه ارايه استنادات، بيان اهداف و يافته هاي پژوهش در چکيده ها، بيان نتايج پژوهش در چکيده ها، جلوگيري از ورود آلاينده وارونه سازي به اطلاعات، روزآمدسازي سريع تر اطلاعات، ارايه مقالات مفيد، اعتبار نشريات و ناشران و استفاده از ساختار چکيده ها در پايگاه پاب مد در زمينه ذکر مشخصات نويسنده و ذکر اهداف پژوهش در چکيده، جامعيت اطلاعات کتابشاختي، عدم حذف عمدي اطلاعات، مبارزه با آلاينده وارونه سازي، ارايه مقالات مرتبط، جامعيت اطلاعات چکيده ها، طول مناسب چکيده ها، در بهبود عملکرد پايگاه هاي اطلاعاتي ايران مدکس و پارس مدلاين از پيشنهادات نهايي اين پژوهش هستند.