مقاله بررسي آلودگي انگلي در اندام هاي مختلف برخي ماهيان آكواريومي شهرستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۸۰ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي انگلي در اندام هاي مختلف برخي ماهيان آكواريومي شهرستان اهواز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي آکواريومي
مقاله انگل
مقاله اهواز
مقاله تك ياخته ها
مقاله سخت پوستان
مقاله كرم ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلفيان مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: پيغان رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: راضي جلالي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق آلودگي انگلي اندام هاي مختلف ماهي گلدفيش، اسکار، گوپي و ماهي شيشه چسب مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق جمعا ۱۲۰ قطعه ماهي (از هر ماهي ۳۰ قطعه) مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا طول و وزن هر ماهي جداگانه اندازه گيري شد. سپس اندام هاي مختلف بدن ماهي با روش هاي متداول انگل شناسي بررسي گرديد. از ۳۰ قطعه ماهي گلدفيش مورد مطالعه هر ۳۰ قطعه به انواع انگل آلوده بودند که به ترتيب ۸۰% ترماتودهاي مونوژن، ۶۶% تک ياختگان و ۶% سخت پوستان بوده است. از ۳۰ قطعه ماهي اسکار ۲۷ مورد (۹۰%) به انواع انگل آلوده بودند که به ترتيب ۹۰% ترماتودهاي مونوژن،۷۲%  تک ياختگان بوده است. از ۳۰ قطعه ماهي گوپي مورد مطالعه ۱۵ قطعه (۵۰%) به انواع انگل آلوده بودند که به ترتيب ۲۳% ترماتودهاي مونوژن، ۱۳% تک ياختگان، ۱۳% سخت پوستان بوده است. از ۳۰ قطعه ماهي شيشه چسب مورد مطالعه ۱۸ قطعه ((۶۰% به انواع انگل آلوده بودند که به ترتيب ۶۰% ترماتودهاي مونوژن، ۱۳% تک ياختگان بوده است. بيشترين ميزان آلودگي در پوست و آبشش مشاهده گرديده است. انگل هاي شناسايي شده در اين ماهيان عبارتند از: ترماتود مونوژنDactylogyrus sp. ، تک ياختگانIchthyophthirius multifiliis ،Mxyobolus sp. ، Trichodina sp.، Cryptobia sp. وHexamita sp. ، و از سخت پوستان، انگل Lernaea sp. بوده است.