مقاله بررسي آلودگي باکتريايي سطح خارجي و دستگاه گوارش سوسري هاي موجود در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي همدان در سال ۸۳-۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۸۰ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي باکتريايي سطح خارجي و دستگاه گوارش سوسري هاي موجود در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي همدان در سال ۸۳-۸۵
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوسري ها
مقاله آلودگي باکتريال
مقاله فون
مقاله بيمارستانها
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب منيره
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: کيهاني امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حضور سوسري ها در بيمارستان به عنوان حشراتي که آزادانه بيرون و درون بيمارستان حرکت مي کنند و مي توانند آلوده به باکتري هاي بيماري زا باشند، به عنوان يکي از معضلات سيستم هاي بهداشتي مطرح مي باشد. لذا هدف از اين تحقيق، تعيين فون سوسري هاي موجود در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي همدان و بررسي آلودگي باکتريايي سطح خارجي و دستگاه گوارش آنها مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي، سوسري هاي موجود در بيمارستان هاي آموزشي شهر همدان مورد بررسي قرار گرفتند. بدين منظور، بالغ بر ۲۵۰ سوسري به سه روش دستي، تله چسبان و تله شيشه اي صيد شدند. پس از تعيين جنس و گونه براساس کليد تشخيص، از سطح خارجي و دستگاه گوارش هر کدام از سوسري ها کشت انجام گرفت. در اين تحقيق از محيط هاي کشت شامل Eosin metilin blue (E.M.B) Blood Agar (B.A), Salmonella Shigella Agar (S.S) و سلنيت F و تست هاي تشخيصي همچون مانيتول، لايزين، سيمون سيترات، اوره و ONPG, MR, SIM, TSI, DNAase استفاده شد.
نتايج: در جريان اين تحقيق، ۴ گونه سوسري شرقي، استراليايي، آمريکايي و آلماني شناسايي شد که بيشترين فراواني مربوط به سوسري آلماني %۸۸ و کمترين مربوط به سوسري شرقي %۰٫۸ بوده است.
۲۳ گونه باکتري بيماريزا نيز از بدن سوسري ها جداسازي گرديد که در سطح خارجي بدن سوسري ها بترتيب بيشترين درصد فراواني مربوط به اشريشياکلي %۲۶٫۵ و کمترين مربوط به ادوارد سيلا %۰٫۴ بوده است. در دستگاه گوارش نيز بيشترين مربوط به اشريشياکلي %۳۰٫۸ و کمترين مربوط به مورگانلا مورگاني %۰٫۸ بوده است.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه بر نقش سوسري ها بعنوان عوامل بالقوه بيماري زا در محيط هاي بيمارستاني تاکيد مي کند. لذا نيازمند مديريت صحيح در کنترل اين حشره براي جلوگيري از انتقال بيماريها در بيمارستانها مي باشد.