مقاله بررسي آلودگي تک ياخته هاي خوني و شناسايي کنه هاي ناقل در گوسفند نژاد ماکويي در منطقه ماکو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۶۷ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي تک ياخته هاي خوني و شناسايي کنه هاي ناقل در گوسفند نژاد ماکويي در منطقه ماکو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابزيا اويس
مقاله بابزيا موتازي
مقاله گوسفند
مقاله ريپي سفالوس بورسا
مقاله ماکو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره خاني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه بررسي ميزان آلودگي تک ياخته هاي خوني و شناسايي کنه هاي ناقل آنها در گوسفند نژاد ماکويي در منطقه ماکو بود بدين منظور از ۱۸۳ راس گوسفند مشکوک به ابتلا به بيماريهاي تک ياخته اي که داراي علايم باليني بيماري بودند نمونه خون اخذ گرديد. پس از تهيه گسترش مستقيم و رنگ آميزي گسترشها با رنگ گيمسا، جدا سازي کنه هاي سخت از بدن دامهاي آلوده انجام گرفت سپس با مطالعه گسترشها و تشخيص نوع تک ياخته، گونه هاي کنه ناقل شناسايي گرديد نتايج بدست آمده با آزمون مربع کاي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. در اين بررسي مشخص شد تعداد ۳۸ نمونه (۲۰٫۷۶%) آلوده به تک ياخته ي بابزيا بوده که از اين ميان ۳۳ نمونه (۱۸٫۰۲%) آلوده به بابزيا اويس، دو نمونه (۱٫۰۹%) آلوده به بابزيا موتازي و ۳ نمونه (۱٫۶۳%) آلودگي توام به بابزيا اويس و بابزيا موتازي داشتند ، آلودگي به تيلريا و آناپلاسما يافت نشد. از حيوانات مورد مطالعه کنه هاي ريپي سفالوس، هيالوما، درماسنتور و همافيزاليس جدا گرديد نتايج نشان دهنده غالب بودن آلودگي تک ياخته اي بابزيا گونه بابزيا اويس در گوسفند نژاد ماکويي در منطقه ماکو مي باشد. نتايج آماري نشان داد که حضور کنه ريپي سفالوس بورسا به طور معني داري با وجود بيماري بابزيوزيس در گوسفند ارتباط دارد .(P<0.05)