مقاله بررسي آلودگي خاکهاي منطقه جنوب تهران در مسير روانابهاي سطحي به فلزات سنگين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي خاکهاي منطقه جنوب تهران در مسير روانابهاي سطحي به فلزات سنگين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رواناب
مقاله فلزات سنگين
مقاله آلودگي خاک
مقاله منطقه جنوب تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني گشتاسب
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مهربان
جناب آقای / سرکار خانم: آهنكوب مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حضور فلزات سنگين در غلظتهاي بالا در خاک براي گياهان، حيوانات و انسان سمي است. در اين تحقيق مناطق جنوبي تهران و آب آبياري اين منطقه که همواره تحت تاثير عوامل آلوده کننده و روانابهاي عبوري اين شهر قرار مي گيرد، مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه هاي خاک از ۱۸ ايستگاه نمونه برداري جمع آوري و پس از استخراج فلزات سنگين به روش عصاره گيري، با استفاده از جذب اتمي، تعيين غلظت گرديد. در اين مطالعه غلظت برخي فلزات سنگين از جمله سرب، کادميم، روي، مس و نيکل در بافت خاکهاي منطقه جنوب تهران تعيين شد تا در صورت نزديک بودن و يا افزون شدن غلظت از سطح با پتانسيل خطرزايي براي منطقه، بتوان تدابير حفاظتي به منظور جلوگيري از گسترش آلودگي را انديشيد. نتايج نشان داد که گراديان غلظت کليه پارامترهاي مورد مطالعه از شمال به جنوب و از غرب به شرق منطقه رو به افزايش بود. ميانگين غلظت سرب، کادميم، روي، مس و نيکل در ايستگاههاي شمالي منطقه به  ترتيب ۱۲/۶۱، ۴۲/۱، ۰۷/۶۱، ۸۵/۲۵ و ۲۲/۲۹ ميلي گرم بر کيلوگرم و در ايستگاههاي جنوبي به ترتيب معادل ۴۰/۷۶، ۶۲/۲، ۰۵/۱۷۲، ۸۵/۶۹ و ۴۰/۳۷ ميلي گرم بر کيلوگرم محاسبه شد. در منطقه مورد مطالعه نواحي جنوبي در مقايسه با نواحي شمالي در تماس بيشتري با روانابهاي سطحي قرار داشتند و اين احتمالا مي تواند باعث پراکندگي غلظتي بيشتر در نواحي شمالي شود. ممکن است عبور کليه روانابها در خط القعر محدوده مورد مطالعه يعني جنوب منطقه و کاربرد وسيع اين روانابها براي آبياري زمين هاي کشاورزي اين منطقه يکي از دلايل تجمع فلزات در بافت خاکهاي منطقه باشد. بنابراين مطالعه حاضر لزوم توجه بيشتر به استفاده از روشهايي مثل تصفيه روانابها و عدم کاربرد آنها بر روي زمين به منظور جلوگيري از گسترش آلودگي در محيط را نشان داد.