مقاله بررسي آلودگي كفش هاي محيط هاي استريل و نيمه استريل اتاق عمل بيمارستان توحيد سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۷۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي كفش هاي محيط هاي استريل و نيمه استريل اتاق عمل بيمارستان توحيد سنندج
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي
مقاله اتاق عمل
مقاله كفش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي آراسته مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم گويا هاله
جناب آقای / سرکار خانم: پورجهاني شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اين پژوهش با هدف بررسي تفاوت ميزان آلودگي كفش هاي دو محيط استريل و نيمه استريل و نيز لزوم تعويض كفش ها در بين دو محيط در اتاق عمل بيمارستان توحيد سنندج انجام شد.
روش بررسي: جامعه آماري مورد پژوهش كليه كفش هاي مورد استفاده در اتاق عمل بيمارستان توحيد سنندج بود. كليه كفش ها به صورت سرشماري در مطالعه وارد شدند. در پايان چهار روز كاري از همه كفش ها نمونه گيري انجام و كشت تهيه شد. در مجموع ۱۶۰ نمونه از محيط استريل و ۱۶۰ نمونه از محيط نيمه استريل گرفته شد. محيط هاي كشت ۲۴ ساعت بعد بازبيني شده و تعداد كلوني هاي رشد كرده شمارش شدند. تست هاي آماري مورد استفاده t تسبت مستقل و كاي دو بودند.
يافته ها: در محيط استريل %۷۳٫۸ و در محيط نيمه استريل %۷۴٫۹ كفش ها آلوده بودند. ميانگين تعداد كلوني هاي رشد كرده در محيط استريل ۲۲۵۴۳٫۹۷±۴۱۸۶۵٫۶۷ و در محيط نيمه استريل ۲۹۴۹۴٫۳۶±۴۵۶۱۴٫۳۲ بود كه اختلاف معني داري نداشتند (p>0.05). شدت آلودگي دو محيط اختلاف معني داري با هم داشتند (p=0.014).
نتيجه گيري: با توجه به ميزان آلودگي زياد كفش ها در هر دو محيط، بنظر مي رسد كه نحوه شست و شو و يا محلول شوينده بكار رفته فاقد توان گندزدايي قابل توجه است و بايد مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گيرد. با وجودي كه ميانگين كلوني هاي رشد كرده در دو محيط با هم اختلاف معني داري نداشتند، ولي با توجه به اختلاف معني دار شدت آلودگي دو محيط، نمي توان با قاطعيت ادعا كرد كه تعويض كفش در بين دو محيط استريل و نيمه استريل كاملا بي تاثير است.