مقاله بررسي آلودگي هاي کرمي سه گونه چکاوک (خانواده آلوديده) در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۲۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي هاي کرمي سه گونه چکاوک (خانواده آلوديده) در استان گلستان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرم
مقاله چکاوک
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: مشگي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبربهادري شاهرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسي حاضر، آلودگي هاي انگلي ۳ گونه از ۱۷ گونه پرنده وحشي موجود در خانواده آلوديده در ايران تحت مطالعه قرار گرفت. ۶۹ چکاوک کاکل دار (Galerida cristata)،۶۲  چکاوک پروازي (Alauda arvensis) و ۲۰ چکاوک پنجه کوتاه (Calandrella rufescens) در استان گلستان، در شمال ايران، آزمايش شد. نماتودهاي بدست آمده در الکل ۷۵ درصد حاوي ۵ درصد گليسرين نگهداري و در لاکتوفنول جهت شناسايي گونه شفاف شدند. سستودها و آکانتوسفال ها بعد از رنگ آميزي با استوکارمين و هماتوکسيلين، ثابت شدند و توسط کليدهاي تشخيص تحت شناسايي قرار گرفتند. در پرندگان تحت بررسي لوله گوارش و کيسه هاي هوايي تنها اندام هاي آلوده بودند. از چهار گونه انگل کرمي تشخيص داده شده در اين بررسي يک گونه نماتود: ديپلوتريانا سوکولوي (Diplotriaena sokolowi)، سه سستود: رايه تينا گاليتينا (Raillietina  gallietina)، آنونکوتنيا گلوباتا (Anonchotaenia globata) و پاسرلپيس(Passerelepis) ، يک اکانتوسفال: مديورنکوس ماکرانتوس (Mediorynchus macranthus) شناسايي گرديد. فراواني آلودگي هاي کرمي در چکاوک کاکل دار، چکاوک پروازي و چکاوک پنجه کوتاه در مورد ديپلوتريانا سوکولوي بترتيب  1.44درصد،  8.6درصد و ۰ درصد، در رايه تينا گاليتينا ۱۱٫۴۴ درصد،۱٫۶۱  درصد و ۵ درصد، در آنونکوتنيا گلوباتا ۱٫۴۴ درصد، ۱۷٫۷۴ درصد و ۱۵ درصد، پاسرلپيس ۱٫۴۴ درصد، ۰ درصد و ۰ درصد و در مديورنکوس ماکرانتوس  4.34درصد، ۴٫۳۴ درصد و ۰ درصد بود. در بين سه گونه چکاوک تحت بررسي، چکاوک هاي پروازي آلوده ترين گونه بودند. همه انگل هاي ثبت شده در اين مطالعه از نظر ميزبان و منطقه تحت بررسي براي اولين بار در ايران گزارش مي شود.