مقاله بررسي آلودگي پودر ماهي کيلکا به افلاتوکسين و ارزيابي کاهش بيولوژيک توسط مخمر ساكاروميسس سرويزيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي پودر ماهي کيلکا به افلاتوکسين و ارزيابي کاهش بيولوژيک توسط مخمر ساكاروميسس سرويزيه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساکاروميسس سرويزيه
مقاله افلاتوکسين هاي B1
مقاله B2
مقاله G1و G2
مقاله پودر ماهي کيلکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي اصل محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق ابتدا پودر کيلکاي توليد شده در برخي از کارخانجات استان مازندران از نظر وجود افلاتوکسين مورد ارزيابي قرار گرفته و سپس از مخمرساکاروميسس سرويزيه بعنوان يک ابزار بيولوژيک در جهت کاهش تيپهاي B1، B2، G1 و G2 افلاتوکسين (در دو مقياس آزمايشگاهي و پودر ماهي کيلکا) استفاده گرديد. دو غلظت مورد استفاده افلاتوکسين ها در محيط کشت براي تيپ ۱۲ B1 و ۱۶ و براي ساير تيپها ۸ و ۱۲ نانوگرم بر ميلي ليتر و دوز مورد استفاده ساکاروميسس نيز دو غلظت ۳% و ۴% بوده و در پودر ماهي کيلکا براي افلاتوکسين۵۰ B1  و ۱۰۰ و براي ساير تيپها ۲۵ و ۵۰ نانو گرم بر گرم و براي مخمر نيز ۴% درصد بوده است. ميزان تغييرات مخمر و افلاتوكسين در محيط کشت به ترتيب با قرائت جذب نوري مخمر در طول موج ۶۰۰ نانومتر توسط دستگاه اسپكتروفتومتر و دستگاه HPLC  مورد ارزيابي قرار گرفته و در پودر ماهي نيز فقط تغييرات غلظت افلاتوکسين با استفاده از دستگاه HPLC مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آناليز افلاتوکسين در پودر ماهي شاهد نمونه برداري شده از واحدهاي مختلف نشان داد که ميانگين و انحراف معيار تيپ B1 در کارخانه ۱، ۲، ۳و ۴ به ترتيب۰٫۹۶+۰٫۱۰ ، ۱٫۶۸+۰٫۳۹،۱٫۳۰+۰٫۱۸  و ۱٫۲۱+۰٫۲۶، براي تيپ B2 به ترتيب ۱٫۷۹+۰٫۸۹، ۱٫۳۷+۰٫۷۳، ۲٫۰۳+۰٫۵۲ و ۱٫۵۰+۰٫۸۳، براي تيپ G1 به ترتيب ۰٫۷۶+۰٫۳۴، ۱٫۲+۰٫۴۵، ۰٫۹۴+۰٫۱۰ و ۱٫۵۴+۰٫۲۵ و براي تيپ G2 به ترتيب ۱٫۱۵+۰٫۸۳، ۱٫۰۳+۰٫۲۶، ۱٫۰۳+۰٫۱۶ و ۰٫۸۸+۰٫۱۳ ميکروگرم بر کيلوگرم بوده است. نتايج کاهش بيولوژيک افلاتوکسين در محيط کشت آزمايشگاهي نشان داد که به هنگام استفاده از ساکاروميسس سرويزيه در دوز ۳ درصد، ميزان کاهش برايB1   90.6-92.7درصد، براي B2  89.8-94درصد، براي ۹۸٫۸ G1 و ۹۷٫۳ درصد و براي ۹۴٫۸ G2 و ۹۵ درصد و در دوز ۴ درصد مخمر به ترتيب ۹۳٫۳-۹۴٫۶ درصد برايB1، ۹۴٫۹-۹۵٫۸ درصد برايB2،  92.1و ۹۶٫۸ درصد براي G1 و ۹۷٫۳ و ۹۷ درصد براي G2 بوده است. ميزان کاهش افلاتوکسين در پودر ماهي به ترتيب۸۵٫۹۱-۹۰٫۷۹  درصد براي تيپB1، ۸۷٫۰۵-۸۷٫۷۰ درصد برايB2، ۹۱٫۸۵  و ۹۰٫۶۶ درصد براي تيپ G1 و ۸۹٫۶۶ و ۹۱٫۴۷ درصد براي G2 بوده است. نتيجه اين مطالعه و مقايسه آن با ساير مطالعات انجام گرفته نشان مي دهد که ساکاروميسس سرويزيه قادر به کاهش تيپهاي افلاتوکسين در شرايط آزمايشگاهي و پودر ماهي بوده و مي توان از آن بعنوان يک ماده بيولوژيک در جيره غذايي طيور و آبزيان که حاوي درصد خاصي از پودر ماهي مي باشند استفاده نمود.