مقاله بررسي آمادگي ذهني دانشجويان مراکز دانشگاه پيام نور استان همدان براي مشارکت سياسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي آمادگي ذهني دانشجويان مراکز دانشگاه پيام نور استان همدان براي مشارکت سياسي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت سياسي دانشجويان
مقاله گرايش هاي ارزشي
مقاله آمادگي ذهني
مقاله دانشگاه پيام نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده: مطالعه نگرش سياسي دانشجويان و عوامل موثر بر آن مي تواند براي برنامه ريزان و سياست گزاران جامعه دانشگاهي بينش مناسبي نسبت به مسايل دانشجويي ايجاد نمايد. تحقيق حاضر به بررسي تاثير دو عامل جنسيت و گرايش هاي ارزشي دانشجويان بر آمادگي ذهني آنان براي مشارکت سياسي پرداخته است. جامعه آماري اين تحقيق عبارت اند از کل دانشجويان مراکز دانشگاه پيام نور استان همدان که از ميان آنها تعداد ۵۴۰ نفر به روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روش تحقيق پيمايش و تکنيک جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه بوده است. جهت سنجش ميزان آمادگي ذهني دانشجويان براي مشارکت سياسي از طيف ليکرت و براي تعيين گرايش هاي ارزشي آنان از سنجه دوازده ارزشي اينگلهارت استفاده شده است. نتايج حاصله حاکي از تسلط ارزش هاي مادي و وجود آمادگي لازم براي مشارکت سياسي در بين دانشجويان است، ديگر اينکه جنسيت نه بر گرايش هاي ارزشي دانشجويان تاثير دارد و نه بر آمادگي ذهني آنان براي مشارکت سياسي، و نتيجه نهايي اينکه مي توان معادله رگرسيوني زير را براي پيش بيني آمادگي ذهني دانشجويان براي مشارکت سياسي به کار گرفت:
(گرايش هاي ارزشي) ۳٫۱۶±۴۵٫۵۶=آمادگي ذهني براي مشارکت سياسي