مقاله بررسي آماري اثرات تنش آبياري بر صفات فنولوژي و زراعي ژنوتيپ هاي لوبيا سفيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۶۷ تا ۳۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي آماري اثرات تنش آبياري بر صفات فنولوژي و زراعي ژنوتيپ هاي لوبيا سفيد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري معمول
مقاله تنش کم آبي
مقاله شاخص هاي مقاومت به خشکي
مقاله لوبيا سفيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاپور ميلاد
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: اميرآبادي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بزيان محمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي اثر تنش کم آبي بر صفات فنولوژي و زراعي لوبيا تعداد ۱۰ ژنوتيپ لوبياي سفيد در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در دو محيط آبياري معمول و تنش آبي در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد در شرايط تنش بيشترين تاثير بر عملکرد دانه در لوبيا سفيد مربوط به کاهش تعداد دانه در بوته بود. نتايج رگرسيون گام به گام نيز نشان داد صفات تعداد روز تا مرحله پر شدن غلاف، تعداد روز تا ظهور مرحله رسيدگي، طول بلندترين غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و طول ريشه اصلي در شرايط معمول و صفات تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه و طول ريشه اصلي در شرايط تنش بيشترين تاثير را بر عملکرد دانه داشتند. تجزيه عامل ها نشان داد در شرايط معمول تعداد ۶ عامل مشخص گرديدند که بيش از %۸۰ تغييرات عملکرد را توجيه مي کنند و در شرايط تنش تعداد ۷ عامل موثر وجود دارد که بيش از %۸۴ تغييرات مربوط به عملکرد دانه را تحت تاثير قرار مي دهند. در اين رابطه مناسب ترين شاخص هاي مقاومت به خشکي GMP، STI و MP بودند که بر اساس آنها ژنوتيپ هاي KS41225، KS41147 و KS41231 به عنوان ژنوتيپ هاي مقاوم برگزيده شدند.