مقاله بررسي آماري برخي ويژگي هاي مورفومتري و عوامل موثر بر وقوع زمين لغزش ها در حوضه آبخيز سجارود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي آماري برخي ويژگي هاي مورفومتري و عوامل موثر بر وقوع زمين لغزش ها در حوضه آبخيز سجارود
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرکات توده اي
مقاله عوامل مورفومتريک
مقاله تغيير کاربري اراضي
مقاله حوضه آبخيز سجارود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي خطير سيده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: كاويان عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده اتويي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش تجزيه و تحليل پارامترهاي فيزيکي، مورفولوژيکي و برخي عوامل موثر بر وقوع زمين لغزش ها در حوضه آبخيز سجارود، به منظور شناسايي بهتر دامنه رفتار توده هاي زمين لغزشي منطقه مي باشد. در اين پژوهش ابتدا بر اساس ميانگين بارندگي سالانه ۱۲ ايستگاه داخل و اطراف حوضه طي دوره آماري ۲۵ ساله و نيز ارتفاع آنها، معادله گراديان بارندگي منطقه توسعه داده شد. سپس بر اساس بررسي هاي ميداني، عکس هاي هوايي و پرسش نامه هاي تکميل شده زمين لغزش هاي منطقه، فاکتورهاي مهم مورفولوژيکي زمين لغزش ها شامل ضريب تغيير شکل زمين لغزش، ضريب تغيير شکل طولي، ضريب تغيير شکل عرضي، شاخص عمق و نيز برخي عوامل موثر بر وقوع زمين لغزش ها شامل فاصله از گسل، نحوه ارتباط توده لغزشي با سيستم زه کشي، ارتفاع از سطح دريا و ميانگين بارندگي سالانه در ۳۵ نقطه زمين لغزشي حوضه محاسبه شد. نتايج تجزيه و تحليل هاي آماري شامل آناليز همبستگي و توسعه مدل هاي چندمتغيره خطي بين عوامل موثر و مشخصات مورفومتري زمين لغزش ها نشان داد که اکثر زمين لغزش هاي منطقه از نوع لغزش هاي کشيده، داراي گسترش عمقي زياد و با تغيير شکل طولي و عرضي بسيار کم نسبت به عمق مي باشند. همچنين با کاهش ارتفاع از سطح دريا و افزايش بارندگي ميانگين سالانه، زمين لغزش هاي عميق تر و با گسترش عرضي بيش تر مشاهده مي گردند، در حالي که گسترش طولي لغزش ها کاهش مي يابد. در اين منطقه به دليل تاثير دو عامل اصلي موثر نزديکي به شبکه زه کشي و تغيير کاربري اراضي از جنگل به باغ و جاده به خصوص در ارتفاعات کم تر، حجم قابل توجهي از توده هاي لغزش يافته وارد شبکه زه کشي شده و از حوضه خارج مي گردند.