مقاله بررسي آموزش خانواده به شيوه شناختي – رفتاري بر رضايت مندي زنا شويي والدين دانش آموزان دختر مدارس ابتدايي ناحيه ۲ شيراز در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۶۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي آموزش خانواده به شيوه شناختي – رفتاري بر رضايت مندي زنا شويي والدين دانش آموزان دختر مدارس ابتدايي ناحيه ۲ شيراز در سال تحصيلي ۸۸-۸۷
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش هاي شناختي – رفتاري
مقاله رضايت زناشويي
مقاله كلاس هاي آموزشي
مقاله خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياط غياثي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: معين لادن
جناب آقای / سرکار خانم: گوهرگاني شهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تاثير آموزش هاي شناختي – رفتاري بر ميزان رضايت زناشويي زوجين مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش ۳۰ زوج (۶۰ زن و مرد) از بين کليه والدين دانش آموز دختر مدارس ابتدايي ناحيه ۲ شيراز در سال تحصيلي ۸۷-۸۸ که داوطلب شرکت و داراي شرايط لازم بودند، انتخاب و به روش تصادفي خوشه اي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار داده شدند. پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ پيش از شروع آموزش هاي شناختي و رفتاري در مورد هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمايش ۱۵ ساعت (۵ جلسه سه ساعته) تحت آموزش هاي شناختي – رفتاري استخراج شده از محتواي پرسشنامه ها قرار گرفتند. در اين مدت بمنظور حذف اثر آزماينده، گروه کنترل تحت آموزش هاي نا مربوط قرار داشت. (آموزش هايي غير از آموزش خانواده، مانند روش تربيت درست فرزندان و غيره) پس از پايان دوره آموزشي دوباره پرسشنامه رضايت زناشويي در مورد هر دو گروه اجرا شد و با استفاده از آزمون t مستقل و تحليل واريانس دو سويه، يافته هاي بدست آمده از اجراي بار دوم پرسشنامه ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که آموزش هاي شناختي – رفتاري موجب افزايش رضايت زناشويي زوجين مي گردد و در سطح ۰٫۰۵ معني دار است. به بيان ديگر، آموزش خانواده به صورت معني داري موجب افزايش رضايت زناشويي شده است و معلوم شد که جنسيت زوجين تاثيري بر ميزان اثر بخشي آموزش هاي شناختي ندارد.