مقاله بررسي آناليز رشد گلرنگ بهاره و تاثير آن بر عملکرد در شرايط آب و هوايي اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي آناليز رشد گلرنگ بهاره و تاثير آن بر عملکرد در شرايط آب و هوايي اراک
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله تاريخ کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله نيتروژن
مقاله آناليز رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي تاثير تاريخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف کود نيتروژن برآناليز رشد گلرنگ بهاره و تاثير آن بر عملکرد محصول در سال زراعي ۸۷ بر روي رقم محلي اصفهان در مزرعه تحقيقاتي شهرک دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک اجرا شد. آزمايش به صورت فاکتوريل اسپيلت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار و ۴۸ کرت اجرا شد. تيمارها شامل دو تاريخ کاشت ۲۰ ارديبهشت و۲۰ خرداد (کشت تاخيري) و سطوح مختلف کود نيتروژن شامل ۴۶، ۹۲ و ۱۳۸ کيلوگرم در هکتار و دو تراکم ۴۰۰ و ۸۰۰  هزار بوته در هکتار بود که تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار به صورت دو رديف کاشت در طرفين پشته انجام شد. براي تعيين شاخص هاي رشد با استفاده از نمونه برداري هر ۱۵ روز يکبار از مرحله ۶ برگي (حالت روزت) تا زمان برداشت اندازه گيري شد. روند تغييرات تجمع ماده خشک طي فصل رشد حاکي از آن بودکه تجمع ماده خشک تا حدود ۷۰۰ درجه روز – رشد به صورت خطي بوده و پس ازآن با ريزش برگها در پايان فصل رشد سير نزولي پيدا کرد. همجنين بالاترين ميزان عملکرد دانه مربوط به تاريخ کاشت ۲۰ ارديبهشت ماه، مصرف ۹۲ کيلوگرم نيتروژن و تراکم گياهي ۸۰۰ هزار بوته در هکتار با ميانگين ۳۰۵۰ کيلوگرم در هکتار بود. بالاترين ميزان عملکرد روغن ۸۲۱٫۱۷ کيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار تاريخ کاشت ۲۰ ارديبهشت، ۹۲ کيلوگرم نيتروژن و تراکم ۸۰۰ هزار بوته در هکتار به دست آمد.