مقاله بررسي آندوسکوپي زودهنگام و تاخيري دستگاه گوارش در تعيين نحوه درمان سوختگي ناشي از بلع مواد سوزاننده «مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۳۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي آندوسکوپي زودهنگام و تاخيري دستگاه گوارش در تعيين نحوه درمان سوختگي ناشي از بلع مواد سوزاننده «مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد»
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آندوسكوپي دستگاه گوارش فوقاني
مقاله آسيب ناشي از بلع مواد سوزاننده
مقاله بالغين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاكايي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صومي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صانعي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: منتظرقائم سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آندوسكوپي دستگاه گوارش فوقاني قابل اعتمادترين وسيله جهت ارزيابي بيماران مبتلا به سوختگي ناشي از بلع مواد سوزاننده است، با اين وجود، در مورد زمان مناسب آن توافق وجود ندارد.
روش كار: اين مطالعه توصيفي تحليلي مقطعي بر ۱۰۰ بيمار بالغ با تشخيص قطعي سوختگي ناشي از بلع مواد سوزاننده در لارنگوسكوپي مستقيم در بيمارستان امام خميني تبريز در يك دوره ۱۵ ماهه از سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷ انجام شدند. بيماران با علايم آسيب داخلي جدي فورا عمل شدند. در ساير موارد، آندوسكوپي دستگاه گوارش فوقاني به كار رفت و بر اساس زمان آن، بيماران به دو گروه تقسيم شدند: آندوسكوپي زودرس (زير ۲۴ ساعت) و آندوسكوپي ديررس (بالاي ۲۴ ساعت). وضعيت بيمارستاني در دو گروه مقايسه گرديد. اطلاعات با استفاده از SPSS تجزيه و تحليل شد. همچنين از آزمون هاي تي، كاي اسكوئر، فيشر، كانتين جن سي استفاده شد.
نتايج: ۶۲ بيمار مونث و ۳۸بيمار مذكر (۲۵٫۵۱±۹٫۲۵ سال) وارد مطالعه شدند. در %۸۳ موارد از مواد قليايي استفاده شده بود. موارد فورا عمل شدند و %۳۷ تحت آندوسكوپي فوري و %۵۵ تحت آندوسكوپي تاخيري قرار گرفتند. نتيجه آندوسكوپي در %۱۱ موارد طبيعي، در %۴۰ آسيب درجه I، در |%۲۸ آسيب درجه II، در %۷ آسيب درجه III و در %۶ آسيب درجه IV بود. دو گروه از نظر نياز به عمل جراحي، فاصله پذيرش تا جراحي، نياز به بستري در ICU و مدت آن و مرگ و مير طي بستري تفاوت معني دار آماري نداشتند. با اين وجود، فاصله تا جراحي و پذيرش در ICU در گروه آندوسكوپي زودرس و عوارض بيمارستاني در گروه آندوسكوپي تاخيري ظاهرا از وضعيت بهتري برخوردار بود.
نتيجه گيري: آندوسكوپي زودرس و تاخيري از نظر وضعيت بيمارستاني بيماران بالغ دچار سوختگي ناشي از بلع مواد سوزاننده از نظر آماري تفاوت معني داري ندارند.