مقاله بررسي آوايي ريتم در پايه هاي واژگان، شعر و نثر فارسي رسمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي زبان شناسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي آوايي ريتم در پايه هاي واژگان، شعر و نثر فارسي رسمي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريتم
مقاله هجا
مقاله زبان فارسي
مقاله كانون دريافت هجا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بوبان نگار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ريتم زبان ها به تفكيك در سه حوزه بحث و بررسي مي شود: ساخت وزني (metrical structure) زبان، ريتم طبيعي گفتار (speech rhythm)، و وزن شعر. در زبان فارسي رسمي، ساخت وزني واژگان در چهار شكل پايه (foot) آيمبي (iambic) خلاصه مي شود (طبيب زاده ۱۳۸۶). وزن شعر نيز در عروض جديد به تفصيل، تبيين و تشريح شده (نجفي ۱۳۸۶الف و ب) و در زمينه ريتم گفتار فارسي رسمي نيز، گمان هجا-زماني (syllable-timing) (حق شناس ۱۳۷۶) با شاخص هاي كمي محك خورده است (بوبان ۱۳۸۶)، اما تجلي آوايي اين خصيصه ها و ارتباط اين سه مقوله براي فارسي رسمي تاكنون تجربه نشده است.
در پژوهش حاضر، با توجه به هجا-زماني و محوريت هجاها در ريتم فارسي، نمونه هايي صوتي از واژگان و شعر و نثر فارسي رسمي را به كانون دريافت هجا (P-centre: Perception centre) تقطيع، و پايه هاي واژگان را در آنها بازبيني و اندازه گيري كرده ايم. نتايج روي اين نمونه ها نشان مي دهد كه كميت هجاهاي سه گانه فارسي رسمي در نمونه هاي قرائت شده واژگان، شعر و نثر بخوبي قابل مشاهده است و پايه بندي افاعيل عروضي نيز در اين تقطيع هاي آوايي به وضوح متجلي است. به اين ترتيب، با استفاده از تقطيع به كانون هجاها مي توان ريتم را به روشي تازه بررسي و تحليل كرد.