مقاله بررسي آگاهي دندانپزشکان متخصص شهر مشهد-ايران در مورد فوريت هاي پزشکي شايع در سال ۸۹-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي آگاهي دندانپزشکان متخصص شهر مشهد-ايران در مورد فوريت هاي پزشکي شايع در سال ۸۹-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوريت هاي پزشکي
مقاله دندانپزشکان متخصص
مقاله آگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرچقماقي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سرآباداني جواد
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوريان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاعلي عبدالجبار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اکثر فوريت هاي پزشکي که در مطب دندانپزشکي اتفاق مي افتد، مي توانند حيات فرد را به مخاطره اندازند. بررسي وضعيت جسماني بيمار قبل از درمان و استفاده صحيح از روش هاي کنترل درد و اضطراب مي تواند از بسياري از اين حوادث جلوگيري کند. بنابراين آماده بودن براي اين فوريت هاي پزشکي از اهميت بالايي برخوردار است و تمامي اعضا مطب دندانپزشکي بايد نسبت به تشخيص و نحوه برخورد با اين وضعيت ها، آمادگي کامل داشته باشند. هدف از اين مطالعه ارزيابي آگاهي دندانپزشکان متخصص در تشخيص و درمان فوريت هاي پزشکي در مطب دندانپزشکي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، آگاهي دندانپزشکان متخصص در شهر مشهد در ارتباط با فوريت هاي شايع پزشکي در مطب دندانپزشکي در سال ۸۹-۱۳۸۸ مورد ارزيابي قرار گرفت. به اين منظور پرسشنامه اي تهيه و روايي و پايايي آن تاييد و توسط ۴۸ نفر از دندانپزشکان متخصص مطب دار شهر مشهد تکميل گرديد. اطلاعات ثبت شده با استفاده از آمار توصيفي، آزمون همبستگي پيرسون، t-student، آناليز واريانس يک عاملي و من – ويتني توسط نرم افزار SPSS آناليز گرديد.
يافته ها: در اين بررسي ميزان آگاهي %۵۴٫۲ دندانپزشکان متخصص در حد خوب، %۳۱٫۳ متوسط و %۱۴٫۶ ضعيف بود. ميانگين امتياز آگاهي در دو جنس تفاوت آماري معني داري نداشت (P=0.124). همبستگي بين آگاهي و سن نيز ضعيف و از نوع منفي بود يعني با افزايش سن، آگاهي کاهش يافته بود اما اين ارتباط از نظر آماري معني دار نبود (P=0.510).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه به نظر مي رسد ميزان آگاهي دندانپزشکان متخصص در زمينه تشخيص و درمان فوريت هاي پزشکي در حد مطلوبي نمي باشد. پيشنهاد مي شود جهت آموزش بهتر و موثرتر دندانپزشکان در طي دوره هاي عمومي و تخصصي توجه ويژه اي به اين مبحث شده و همچنين با برگزاري دوره هاي بازآموزي جهت دندانپزشکان نحوه برخورد با اورژانس هاي پزشکي در مطب دندانپزشکي آموزش داده شود تا آگاهي آنها براي رويارويي با اين حوادث افزايش يابد.