مقاله بررسي آگاهي متخصصين زنان و زايمان و ماماهاي شهر كرمان در خصوص قوانين و مقررات سقط جنين در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۱۷۶ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي آگاهي متخصصين زنان و زايمان و ماماهاي شهر كرمان در خصوص قوانين و مقررات سقط جنين در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله قوانين
مقاله سقط جنين
مقاله متخصص زنان و زايمان
مقاله ماما
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادي پاشا مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: قره داغي جابر
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي آريا
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الديني مطلق فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع نژاد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سقط جنين در طول تاريخ همواره بحث انگيز بوده و اديان و مذاهب مختلف و به تبع آن جامعه پزشكي و بشري نسبت به آن موضع گيري نموده اند. عوارض ناشي از سقط هاي غيرقانوني يكي از علل شايع بستري نمودن اين افراد در كشورهاي در حال توسعه مي باشد. سازمان بهداشت جهاني تخمين مي زند كه يك هشتم مرگ هاي ناشي از حاملگي به علت عوارض سقط هاي غيرقانوني است. عدم آگاهي كادر درمان از قوانين و مقررات سقط مي تواند سلامت مادران باردار را به خطر بياندازد و مشكلاتي را براي جامعه پزشكي ايجاد نمايد.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت مقطعي انجام شده و كليه متخصصين زنان و ماماهاي شهر كرمان كه شامل ۱۴۳ نفر بودند مورد ارزيابي از نظر ميزان آگاهي از قوانين و مقررات سقط جنين قرار گرفتند. پس از تعيين اعتبار و پايايي جهت جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه استفاده گرديد و پس از تكميل، تجزيه و تحليل آماري توسط نرم افزارSPSS  انجام شد و براي آزمون فرضيه ها از مجذور كاي و t.test و  fischer exact testاستفاده گرديد.
يافته ها: از مجموع ۱۴۳ نفر %۱۴ متخصص زنان و %۸۶ ماما بودند. ميانگين سني موارد بررسي ۳۳٫۵±۶٫۴ بود و %۴۴ در مراكز آموزشي دانشگاهي و %۵۶ در مراكز غير دانشگاهي اشتغال داشتند از كل تعداد مورد بررسي %۱۵٫۴ آگاهي متوسط و %۸۴٫۶ آگاهي خوب داشتند. بين تحصيلات و سطح آگاهي و بين وضعيت شغلي و سطح آگاهي رابطه معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به مطالعه انجام شده مشخص گرديد كه با افزايش سطح تحصيلات بر ميزان آگاهي افزوده شده است لذا لازم است توجه ويژه اي به آموزش گروه ماماها انجام پذيرد و نظارت بيشتري بر مراكز غيردانشگاهي و خصوصي به عمل آيد. با انجام برنامه هاي بازآموزي و كارگاه آموزشي در اين زمينه ضمن افزايش سطح آگاهي به سلامت جامعه زنان باردار نيز كمك شاياني مي گردد.