مقاله بررسي ابعاد آنتروپومتري کمپلکس لب – بيني در پسران ۱۷-۱۱ساله شهر مشهد با استفاده از آناليز فتوگرافي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ابعاد آنتروپومتري کمپلکس لب – بيني در پسران ۱۷-۱۱ساله شهر مشهد با استفاده از آناليز فتوگرافي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتروپومتري
مقاله فتوگرافي
مقاله کمپلکس لب – بيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهان بين آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي شهري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: بقايري پور معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين مطالعه، بررسي ابعاد آنتروپومتري کمپلکس لب – بيني در پسران ۱۷-۱۱ ساله شهر مشهد با استفاده از آناليز فتوگرافي بود.
روش کار: در اين مطالعه، ۳۵۷ پسر ۱۷-۱۱ ساله فارس ساکن مشهد که داراي رابطه کلاس يک بودند انتخاب شدند. سپس در موقعيت طبيعي سر، يک فتوگرافي از رو به رو و نيمرخ با کمک دوربين ديجيتال گرفته شد. پس از تعيين لندمارک ها، با استفاده از نرم افزار Smile Analyzer ابعاد آنتروپومتري عرض بيني، عرض دهان، ارتفاع بيني، عرض کمان کيوپيد، ارتفاع عمودي لب، عرض کلوملا، زاويه نازولابيال، زاويه ريشه بيني و شاخص بيني اندازه گيري و با استفاده از آناليز كروسكال – واليس، داده ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
نتايج: بر اساس اين مطالعه، عرض قاعده بيني، ارتفاع بيني و عرض دهان از سن ۱۱ تا ۱۶ سال افزايش تدريجي داشت. با اين حال نسبت عرض بيني به ارتفاع بيني در گروه هاي مختلف سني تفاوت فاحشي با يك ديگر نشان نمي داد (P=0.097). زاويه نازولابيال نيز در گروه هاي مختلف سني تفاوت آماري معني داري با يكديگر نداشته و بين ۹۵٫۸۳ تا ۱۰۰٫۰۵ قرار داشت (P=0.315). با اين وجود در مورد عرض کمان کيوپيد اين فاصله، ابتدا كاهش و سپس افزايش مي يافت اما اختلاف بين گروه هاي مختلف سني معني دار بود.
نتيجه گيري: به جز زاويه نازولابيال و نسبت عرض بيني به ارتفاع بيني که بين گروه هاي مختلف سني از ۱۱ تا ۱۷ سال اختلاف معني داري وجود ندارد، در مورد ساير ابعادآنتروپومتريک اختلاف معني داري مشاهده مي شود که مي تواند در طرح درمان جراحي و ارتودنسي سودمند باشد.