مقاله بررسي ابعاد فضاي حلقي در ناهنجاريهاي CLI, CLII, CLIII در مراجعين به کلينيک خصوصي در سالهاي ۸۷-۸۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۱۴ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ابعاد فضاي حلقي در ناهنجاريهاي CLI, CLII, CLIII در مراجعين به کلينيک خصوصي در سالهاي ۸۷-۸۳
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي ميبدي شهين
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلي زاده ساندرا
جناب آقای / سرکار خانم: شادالويي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نا هنجاري دنداني فکي نقصي است در بعد قدامي خلفي که بر روي زيبايي، اعمال فيزيولوژيک و فعاليت ها و ابعاد حفره دهان تاثير گذار است اخيرا توجه زيادي به ابعاد فضاي حلقي شده است روابط بين اندازه و ساختار راه هوايي فوقاني اختلالات تنفس هنگام خواب را نشان مي دهد. با توجه به تناقض بين نتايج تحقيق پيرامون انواع مال اکلوژن بررسي ابعاد فضاي حلقي در مال اکلوژن هاي کلاسⅠوⅡ و Ⅲ در يك كلينيك خصوصي درشهر تهران از سال ۸۷-۸۳ انجام گرفت.
مواد و روشها: مطالعه از نوع توصيفي. از ميان بيماران ۱۸-۱۲ساله مراجعه کننده به کلينيک خصوصي طي سالهاي ۸۷-۱۳۸۳ تعداد ۹۰ بيمار که داراي تنفس نرمال (از بيني) بودند و سابقه درمان ارتودنسي و جراحيهاي ارتودنسي ارتوپديک و کشيدن دندان دايمي و انواع سندرم و درگيري مفصل TMJ نداشتند و زاويه MM آنها ۲۵٫۵±۵ بود انتخاب شدند و بر اساس زاويه ANB به سه گروه کلاسⅠوⅡوⅢ  تقسيم شدند. و لترال سفالو گرام هاي آنها تهيه و متغير هاي فضاي زبان و کام نرم و فضاي حلقي و موقعيت استخوان هايوئيد در آنها مشخص و سپس داده هاي مربوطه توسط آناليز آماري۲-way Anova  بررسي شد و نتايج مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته: در مقايسه ابعاد فضاي حلقي در سه نوع مال اکلوژن تفاوت معني داري ديده نشد (P>0.05) به جز آقايان که ارتفاع راه هوايي عمودي در مال اکلوژن کلاس کمتر از کلاسⅠوⅢ  بود همچنين نسبت فضاي حلقي فوقاني به مياني و تحتاني در خانمها بيشتر از آقايان بود (P<0.05). بين زاويه ANB و نسبت طول به ارتفاع زبان ارتباط معني داري وجود داشت به نحوي که با زياد شدن زاويه ANB نسبت طول به ارتفاع زبان افزايش مي يافت (P<0.05) و فاصله استخوان هايوئيد تا خطي که  RGNرا به مهره سوم وصل مي نمايد کاهش مي يافت. فاصله استخوان هايوئيد نسبت به مهره سوم گردني در افراد با مال اکلوژن کلاس Ⅲ بيشتر از افراد با مال اکلوژن کلاس Ⅱبود.
نتيجه: به نظر مي رسد ابعاد راه هوايي عمودي در آقايان در مال اکلوژن هاي مختلف تفاوت دارد و همچنين مال اکلوژن بر تغيير موقعيت استخوان هايوئيد و زبان تاثير گذار است به طوريکه در کلاس Ⅲاستخوان هايوئيد موقعيت قدامي تري نسبت به کلاسⅡ  دارد و ابعاد راه هوايي در خانمها و آقايان معني دار است.