مقاله بررسي ابعاد پديکول و کانال نخاعي مهره‌هاي لومبر در منطقه شمال‌ غرب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۹۴ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ابعاد پديکول و کانال نخاعي مهره‌هاي لومبر در منطقه شمال‌ غرب ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پديکول لومبر
مقاله ابعاد
مقاله سي‌تي‌اسکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي نيا ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: قوامي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي كاوه
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در حال حاضر استاندارد طلايي براي فيکساسيون داخلي ستون فقرات استفاده از پيچ پديکول مي باشد. استفاده از پيچ پديکول ممکن است همراه با عوارض بوده و اطلاع از مورفومتري پديکول و آناتومي ساختمان هاي عصبي مجاور به کاهش خطرات و عوارض عمل جراحي کمک خواهد نمود. با توجه به اينکه طبق اطلاع ما تاکنون در خصوص ابعاد پديکول در مناطق مختلف ايران بررسي صورت نگرفته است، اقدام به مطالعه حاضر گرديد.
روش بررسي: اين بررسي در بيماراني انجام شد که به علل مختلف تحت انجام سي تي اسکن ستون فقرات کمري قرار گرفته بودند. تعداد ۲۵ مهره سالم در افراد بالاي ۱۸ سال در جنس مذکر و به همين تعداد در جنس مونث جهت مطالعه انتخاب شدند و اندازه گيري با استفاده از برنامه کامپيوتري E – Film بر روي ابعاد مختلف مهره انجام شد و در مقايسه با ساير مطالعاتP£۰٫۰۵  به عنوان معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: عرض پديکول در ناحيه لومبر پهن ترين پديکول در مهره  L2با متوسط ٠۱۶٫۰۸ ميلي متر و تنگ ترين پديکول در مهره L1 با متوسط ۸٫۲۵ ميلي متر بود. متوسط آن براي مهره هاي L2 و  L3و  L4به ترتيب ۸٫۸۲ و ۱۰٫۴۸ و ۱۲٫۸۶ ميلي متر بود. از ابعاد مهم ديگر عمق طولي پديکول يا طول مسير پيچ پديکول مي باشد، اين ابعاد در مهره هاي L1، L2، L3،L4  و  L5به ترتيب ۴۷٫۹۸، ۴۷٫۶۸، ۵۰٫۴۲، ۴۸٫۳۲ و ۴۷٫۸ بود. تعدادي از ابعاد اندازه گيري شده در اين مطالعه، در مقايسه با بررسي هاي گزارش شده تفاوت هايي را نشان داد که از نظر آماري قابل توجه بود.
نتيجه گيري: اندازه و شکل پديکول در نژادهاي مختلف متفاوت بوده و در بررسي ما نيز تفاوت هاي قابل توجه در برخي از ابعاد مهره مشاهده گرديد.