مقاله بررسي اثرات آبياري تکميلي و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام نخود کابلي (.Cicer arietinum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۶۵۷ تا ۶۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات آبياري تکميلي و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام نخود کابلي (.Cicer arietinum L)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود
مقاله آبياري تکميلي
مقاله تراکم کاشت
مقاله رقم
مقاله جذب نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: پزشك پور پيام
جناب آقای / سرکار خانم: خورگامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ميرزاحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
            به منظور بررسي تاثير آبياري تکميلي و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزاي عملکرد و ميزان عبور نور از تاج پوشش گياهي سه رقم نخودکابلي، آزمايشي به صورت اسپليت- فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در سال زراعي ۸۴-۱۳۸۳ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي سراب چنگايي خرم آباد اجراء شد. رژيم آبي در سه سطح (ديم، آبياري در مرحله گلدهي و آبياري در مرحله پر شدن غلافها) فاکتور اصلي آزمايش بود. فاکتوريل رقم نخود (شامل سه رقم آزاد، آرمان و توده محلي گريت) و تراکم کاشت (در چهار سطح ۳۰، ۴۲، ۵۴ و ۶۶ بوته در مترمربع) کرت هاي فرعي آزمايش را تشکيل داد. آبياري تکميلي در مرحله گلدهي در مقايسه با شرايط ديم موجب افزايش عملکرد بيولوژيک (۴۹ درصد)، عملکرد دانه (۵۴ درصد)، تعداد غلاف در بوته (۴۳ درصد) و کاهش ميزان نفوذ نور از تاج پوشش گياهي (۵۵ درصد) شد. در بين ارقام مورد آزمايش بيشترين عملکرد دانه (۱۳۷۶ کيلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (۴۵ درصد) به رقم آزاد اختصاص داشت. بيشترين عملکرد دانه (۱۳۸۸ کيلوگرم در هکتار) و بالاترين عملکرد بيولوژيک (۳۸۲۳ کيلوگرم در هکتار) در تراکم ۶۶ بوته در مترمربع به دست آمد. با افزايش تراکم کاشت ميزان نور رسيده به کف تاج پوشه گياهي کاهش يافت و کمترين ميزان نفوذ نور در تراکم هاي ۵۴ و ۶۶ بوته در مترمربع حاصل شد. نتايج آزمايش گوياي اهميت آبياري تکميلي و تراکم کاشت مناسب در دست يابي به پتانسيل توليد کشت نخود است.