مقاله بررسي اثرات آزادسازي تجاري بر متغيرهاي کليدي بخش کشاورزي ايران: مدل تعادل عمومي قابل محاسبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۶۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات آزادسازي تجاري بر متغيرهاي کليدي بخش کشاورزي ايران: مدل تعادل عمومي قابل محاسبه
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادسازي
مقاله تعرفه
مقاله تعادل عمومي قابل محاسبه
مقاله بخش کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوقي پور آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود تحولات عمده در عرصه اقتصادي و تجارت جهاني و بازتاب گسترده آن بر اقتصاد كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه، ضرورت پيوند فرآيند توسعه اقتصادي كشورها را با نيروها و عوامل اقتصاد جهاني توجيه كرده است. در اين ميان مدل هاي تعادل عمومي قابل محاسبه به عنوان ابزاري قوي در تحليل هاي اقتصادي شناخته شده اند و به طور گسترده براي ارزيابي اثرات آزادسازي تجاري استفاده شده اند. در اين مطالعه با استفاده از يک الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه هاي وارداتي به عنوان نمادي از آزادسازي تجاري بر متغيرهاي کليدي بخش کشاورزي بررسي شد. داده هاي مورد نياز الگو از ماتريس حسابداري اجتماعي سال پايه ۱۳۸۰ به دست آمد و پارامترهاي الگو بر اساس آن کاليبره شد. نتايج مربوط به شبيه سازي نشان داد که کاهش تعرفه در بخش کشاورزي موجب کاهش اشتغال، موجودي سرمايه، توليد و صادرات در اين بخش خواهد شد؛ اما کاهش تعرفه در بخش هاي غيرکشاورزي و کل بخش ها، اگرچه توليد را در بخش کشاورزي کاهش خواهد داد، اما موجب افزايش اشتغال و صادرات در اين بخش خواهد شد.