مقاله بررسي اثرات آللوپاتيک عصاره آبي بقاياي سه رقم کلزا در غلظت هاي مختلف (.Brassica napus L) بر جوانه زني و رشد دانه رست برخي علف هاي هرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۲۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات آللوپاتيک عصاره آبي بقاياي سه رقم کلزا در غلظت هاي مختلف (.Brassica napus L) بر جوانه زني و رشد دانه رست برخي علف هاي هرز
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتي
مقاله کلزا
مقاله ميزان جوانه زني
مقاله رشد دانه رست
مقاله علف هاي هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاجي بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: شيرخاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: علايي شيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آللوپاتي مکانيسم تداخل گياهان زنده يا مرده اي است که با آزاد سازي مواد شيميايي، روي گياهان مجاورشان تاثير (بيش تر منفي) مي گذارند و اين مي تواند عاملي براي کاهش استفاده از علف کش ها و کنترل علف هاي هرز مقاوم به علف کش ها باشد. گونه هاي براسيکا از جمله کلزا داراي توانايي آزاد سازي مواد سمي در محيط و ايجاد محيطي نامطلوب براي جوانه زني و استقرار علف هاي هرز مي باشند. هدف از انجام اين تحقيق مشخص کردن ارقامي از کلزا با پتانسيل توليد مواد آللوپاتيک بيش تر و استفاده از آن ها در مديريت علف هاي هرز است. بنابراين آزمايشي براي بررسي اثر غلظت هاي مختلف عصاره آبي ارقام کلزا بر بذور برخي علف هاي هرز رايج در کرمانشاه، مانند جو وحشي، يولاف وحشي، تاج خروس سفيد و ترشک در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار انجام شد. تيمارها شامل سه رقم کلزا (طلايه، اکاپي و اپرا) و غلظت عصاره (%۱۰۰، %۵۰ و شاهد) بودند. صفات مورد اندازه گيري نيز شامل درصد جوانه زني، درصد بازدارندگي، سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و طول ساقه چه بود. نتايج حاصل نشان داد که با افزايش غلظت عصاره آبي تمام ارقام کلزا، ميزان جوانه زني و رشد دانه رست به طور معني داري کاهش يافت؛ به  خصوص عصاره کلزا بيش ترين تاثير خود را بر جوانه زني و رشد دانه رست تاج خروس داشت. هم چنين از بين ارقام مختلف، عصاره اپرا نسبت به اکاپي و طلايه درصد بازدارندگي بيش تري را نشان دادند.