مقاله بررسي اثرات آلودگي نفت خام (بخش محلول در آب آن) در ارتباط با تجمع PAHs در ماهي كفشك زبان گاوي (Cynoglossus bilineatus) خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۱۸ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات آلودگي نفت خام (بخش محلول در آب آن) در ارتباط با تجمع PAHs در ماهي كفشك زبان گاوي (Cynoglossus bilineatus) خليج فارس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كفشك زبان گاوي
مقاله Cynoglossus bilineatus
مقاله نفت خام ،PAHs
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: قريب خاني مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: تاتينا مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از تركيبات موجود در نفت هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) هستند. اين تحقيق جهت بررسي تاثير بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع PAHs در عضله ماهي كفشك زبان گاوي (Cynoglossus bilineatus) در بهار سال ۱۳۸۳ انجام شد. دو محلول با غلظت هاي ۰ ppm و ۱۸٫۲۵ ppm از نفت خام به روش اندرسن و با استفاده از آب دريا كه مشابه آب محل صيد ماهي ها بوده است تهيه گرديد. سپس ۴۸ عدد ماهي كه از ايستگاه هاي مختلف خليج فارس صيد شده بودند در آزمايشات زيست سنجي بلند مدت (۸ روزه) تعداد ۸ عدد ماهي (با ۳ تكرار) در هر يك از غلظت هاي تهيه شده از نفت خام قرار داده شدند. پس از پايان دوره آزمايش ماهيان بطور جداگانه فريز و بسته بندي شده و جهت تعيين ميزان تجمع PAHs در عضله به آزمايشگاه ارسال شدند. اندازه گيري PAHs بوسيله دستگاه كروماتوگراف گازي با شناساگر شعله يونشي (GC-FID) مدل واريان ۳۴۰۰ انجام شد. در كل ۱۶ نوع تركيب مختلف PAHs شناسايي شد. سپس مجموع كل PAHs در هر يك از غلظت ها بطور جداگانه محاسبه گرديد. نتايج حاصله از آناليز داده ها نشان مي دهد كه ميانگين تجمع x‾±STD))PAHs در عضله ماهيان شاهد (غلظت ۰ ppm) و غلظت ۱۸٫۲۵ ppm از نفت خام به ترتيب برابر با ppb 1622±۱۳ و ۳۹۸۳±۹٫۱۶ ppb مي باشد. نتايج اين تحقيق با توجه به آزمون ناپارامتريك كروسكال ـ واليس، نشانگر اختلاف معني دار آماري بين دو دوز ۰ ppm و ۱۸٫۲۵ ppm از نفت خام از نظر PAHs موجود در بافت عضله ماهي كفشك زبان گاوي مي باشد. به عبارت ديگر قرارگيري در معرض غلظت ذكر شده از نفت خام ميزان تجمع PAHs را در اين ماهيان با نسبت معني داري افزايش مي دهد.