مقاله بررسي اثرات آنتي اکسيدان عصاره الکلي كلاله زعفران در مقابله با سميت کبدي ريفامپين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گوارش از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات آنتي اکسيدان عصاره الکلي كلاله زعفران در مقابله با سميت کبدي ريفامپين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زعفران
مقاله ريفامپين
مقاله سميت کبدي
مقاله آنتي اکسيدان
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: دوست يار يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري سل هم چنان به عنوان يک مساله بهداشت عمومي در سراسر جهان مطرح است. ريفامپين که به عنوان يک آنتي بيوتيک به طور معمول براي درمان بيماري سل مورد استفاده قرار مي گيرد، يک عالم توکسيک قوي براي کبد به شمار مي رود. هدف از اين مطالعه، ارزيابي اثرات آنتي اکسيداني عصاره الکلي کلاله زعفران در مقابل سميت کبدي ريفامپين در موش صحرايي است.
روش بررسي: موش هاي صحرايي نرويستار به طور تصادفي در ۵ گروه ۸ سري توزيع گرديدند. گروه ۱ به عنوان شاهد سالم، نرمال سالين (۱۰ ml/kg) و گروه ۲ نيز به عنوان شاهد مسموم، ريفامپين (۵۰۰ mg/kg) دريافت کرد. به گروه هاي ۳ تا ۵ به ترتيب سيليمارين (۵۰ mg/kg) و عصاره الکلي کلاله زعفران در دوزهاي روزانه و به مدت يک ماه انجام گرديد. در پايان دوره آزمايش، ماحصل پراکسيداسيون ليپيدي (مالون دي آلدئيد)، فعاليت سوپر اکسيد دسموتاز، کاتالاز، گلوتاتيون پراکسيداز و گلوتاتيون ردوکتاز جهت ارزيابي استرس اکسيداتيو در هموژنات بافت کبد مورد سنجش قرار گرفت. گروه ها توسط آزمون آماري آناليز واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي بونفروني با هم مقايسه گرديدند. سطح معني داري p<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: عصاره الکلي زعفران ۸۰ mg/kg) و (۴۰ و سيليمارين به طور معني داري ميزان پراکسيداسيون ليپيدي را کاهش و سطوح آنتي اکسيدان ها را در موش هاي تيمار شده با ريفامپين، به صورت وابسته به دوز افزايش دادند.
نتيجه گيري: يافته هاي بررسي حاضر نشان مي دهد که اثرات محافظتي کلاله زعفران در آسيب اکسيداتيو کبدي ناشي از ريفامپين، ممکن است با خواص آنتي اکسيداني و زدايندگي راديکال آزاد آن مرتبط باشد.