مقاله بررسي اثرات اجراي تغذيه مصنوعي بر روي آبخوان دشت گوهرکوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۹۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات اجراي تغذيه مصنوعي بر روي آبخوان دشت گوهرکوه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي
مقاله آب هاي زيرزميني
مقاله مدل Modflow
مقاله آبخوان دشت گوهر کوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سرگزي امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برداشت بيش از حد مجاز از آبخوان آبرفتي دشت گوهرکوه در جنوب باختر زاهدان، منجر به کاهش تراز آب زيرزميني شده است. به منظور شناخت کامل تر آبخوان و بررسي اثرات احتمالي اجراي طرح تغذيه مصنوعي، جريان آب زيرزميني اين دشت، با مدل رياضي شبيه سازي شده است. در اين مطالعه از نگاشت (لاگ) هاي حفاري، آماربرداري از منابع آبي، داده هاي پيزومتري و آزمايش هاي پمپاژ، استفاده شده است. مدل عددي جريان براي پيش بيني تغييرات سطح آب در آينده، مورد استفاده قرار گرفته است. به علت نوسانات کمتر در تراز آب زيرزميني، بهمن ماه ۱۳۸۱ به عنوان شرايط پايدار مورد واسنجي قرار گرفت. سپس از اسفند ۱۳۸۱ تا اسفند ۱۳۸۲ واسنجي براي شرايط ناپايدار انجام شد. در انتها نيز تحليل حساسيت و صحت سنجي (براي اسفند ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۸۳) بر روي مدل اعمال شد. پس از اتمام ساخت مدل براي آبخوان دشت گوهرکوه، به بررسي اثرات اجراي طرح تغذيه مصنوعي بر روي آبخوان دشت گوهرکوه پرداخته شد که بر اساس شرايط موجود، بهترين محل براي اعمال تغذيه مصنوعي بخش هاي شمالي آبخوان (مجاور چاه مشاهده ايP9 ) است. واکنش آبخوان در برابر اعمال تغذيه مصنوعي مثبت است و تغذيه مصنوعي اثر مخربي روي آبخوان ندارد.