مقاله بررسي اثرات استفاده از پساب فاضلاب تصفيه شده شهري بر شاخص هاي فيزيولوژيکي موثر بر رشد گياه ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات استفاده از پساب فاضلاب تصفيه شده شهري بر شاخص هاي فيزيولوژيکي موثر بر رشد گياه ذرت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله آبياري با پساب تصفيه شده
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله ماده خشک کل
مقاله سرعت اسيميلاسيون خالص
مقاله سرعت رشد محصول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني علي
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي پيام
جناب آقای / سرکار خانم: لارابي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي اثرات استفاده از پساب تصفيه شده شهري بر مهم ترين شاخص هاي فيزيولوژيکي موثر بر رشد گياه ذرت (سينگل کراس ۷۰۴) در سال زراعي ۱۳۸۲ در مزرعه آزمايشي تصفيه خانه جنوب اصفهان، به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۵ تيمار و ۳ تکرار اجرا شد. تيمارهاي مورد بررسي در اين آزمايش شامل آبياري با آب معمولي به صورت جوي پشته اي (T1)، آبياري با پساب به صورت قطره اي سطحي (T2)، آبياري با پساب به صورت قطره اي زيرسطحي در عمق ۱۵ سانتي متري خاک (T3)، آبياري با پساب به صورت قطره اي زيرسطحي در عمق ۳۰ سانتي متري خاک (T4) و آبياري با پساب به صورت جوي پشته اي (T5) بودند. نتايج نشان داد که تيمار آبياري با پساب به صورت قطره اي در عمق ۳۰ سانتي متري خاک (T4) به طور معني داري حداکثر شاخص سطح برگ و وزن خشک کل بيشتري را نسبت به ساير تيمارها توليد نمود. در صورتي که تيمار کمترين حداکثر شاخص سطح برگ و وزن خشک کل را نسبت به تيمار هاي ديگر حاصل نمود. اما به دليل راندمان بهره وري بالاتر سطح برگ محدود تيمار از نور و سايه اندازي کمتر برگ هاي بالايي آن بر روي برگ هاي پاييني، در مرحله به حداکثر رسيدن شاخص سطح برگ سرعت اسيميلاسيون خالص بالايي داشت. تيمار از نظر حداکثر شاخص سطح برگ و وزن خشک کل پس از تيمار قرار داشت و اختلاف معني داري بين تيمارهاي و از اين نظر مشاهده نشد. بنابراين تيمار به دليل نزديکي منبع آب و مواد غذايي به منطقه ريشه و ايجاد پياز رطوبتي مناسب تا عمق ۶۰ سانتي متري خاک در مقايسه با ساير تيمارها توانست به طور موثرتري آب و مواد غذايي را جذب نمايد و شاخص سطح برگ بيشتري را توليد کند و با فتوسنتز بيشتري که انجام داد ماده خشک کل بيشتري را نسبت به ساير تيمارها توليد نمود و از بيشترين سرعت رشد محصول برخوردار بود. بر اساس نتايج اين مطالعه آبياري با پساب در مقايسه با آب معمولي تاثير ويژه اي بر توليد سطح برگ، وزن خشک کل و سرعت رشد محصول داشته است و آبياري با پساب در عمق ۳۰ سانتي متري خاک در شرايط مشابه با مطالعه حاضر مناسب مي باشد.