مقاله بررسي اثرات اقتصادي اماکن ورزشي بر محيط شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات اقتصادي اماکن ورزشي بر محيط شهري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اماکن ورزشي
مقاله اثرات اقتصادي
مقاله محيط شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان حسيني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نادريان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حجت عابدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي پژوهش، تعيين اثرات اقتصادي اماکن ورزشي بر محيط شهري اصفهان بود. روش تحقيق، توصيفي – پيمايشي است. جامعه آماري شامل کليه ساکنان اطراف ورزشگاه هاي شهر اصفهان و مسولان ورزشگاه ها بود. حجم نمونه برآورد شده پس از انجام يک مطالعه مقدماتي، براي ساکنان اطراف ورزشگاه ها ۱۸۵ نفر محاسبه که از طريق روش نمونه گيري ساده انتخاب شدند. حجم نمونه مسئولين ورزشگاه ها برابر با جامعه آماري (۲۹ نفر) بود. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه محقق ساخته بود که داراي ۱۰ گويه در حيطه اثرات اقتصادي بوده كه پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ ۰٫۸۶ بدست آمد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري T تك متغيره و آزمون t مستقل استفاده شد. يافته ها نشان داد، بررسي سطح معناداري با استفاده از آزمون «t» تك متغيره در سطح a=0.05 برحسب ميانگين هاي حاصله كه بزرگتر از سطح متوسط (۳) بود، از نظر مردم اماكن ورزشي (ورزشگاه ها) داراي اثرات اقتصادي بر محيط شهري بودند. t مشاهده شده در سطح a=0.05 تفاوت معناداري را بين نظرات مردم و مسوولين ورزشگاه ها در خصوص آثار اقتصادي اماكن ورزشي بر محيط شهري نشان داد. نتايج اين تحقيق نشان داد، اماكن ورزشي بر ايجاد اشتغال در محدوده اطراف ورزشگاه، رونق کسب و کار، معاملات تجاري بيشتر در منطقه،افزايش مغازه هاي تجاري، ايجاد شغل هاي متفرقه، افزايش در آمد اهالي، افزايش خريد و فروش منازل منطقه، افزايش خريد و فروش زمين هاي منطقه، افزايش قيمت زمين هاي مسکوني، و افزايش قيمت تجاري منطقه، تاثير معنادار دارد.