مقاله بررسي اثرات انسولين و ال – اسيداسکوربيک بر ميزان بروز آپوپتوز نوروني در نواحي جيروس دندانه دار CA3 هيپوکامپ رتهاي ديابتيک نوع ۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۳۴ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات انسولين و ال – اسيداسکوربيک بر ميزان بروز آپوپتوز نوروني در نواحي جيروس دندانه دار CA3 هيپوکامپ رتهاي ديابتيک نوع ۱
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت مليتوس
مقاله استرپتوزوسين
مقاله آپوپتوز
مقاله انسولين
مقاله اسيداسکوربيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني فر مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: حقير حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين تحقيق تعيين اثرات انسولين و ال ـ اسيد اسکوربيک به عنوان آنتي اکسيدان در پيشگيري از آپوپتوز نورون هاي لايه گرانولار شکنج دندانه دار و لايه پيراميدال ناحيه CA3 هيپوکامپ رت هاي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه تجربي، ديابت نوع يک با استفاده از تک دوز داخل صفاقي استرپتوزوتوسين (۶۰mg/kg) در رت هاي بالغ و نر نژاد ويستار ايجاد گرديد. پس از گذشت ۶ هفته، رت هاي ديابتي شده به صورت تصادفي به چهار گروه تقسيم شدند. پس از گذشت ۲ هفته از درمان، مغز رت ها خارج گرديد. تراکم عددي نورون هاي TUNEL مثبت در لايه گرانولار شکنج دندانه دار و لايه پيراميدال CA3 به کمک اصل دايسکتور فيزيکي شمارش گرديد. فراساختار نورون هاي آسيب ديده جهت تاييد نوع مرگ نوروني با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني گذاره مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و بکارگيري توصيفي و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: يافته هاي ما نشان داد ديابت نوع ۱ موجب افزايش تراکم عددي نورون هاي TUNEL مثبت در لايه گرانولار شکنج دندانه دار و لايه پيراميدالCA3  مي گردد (P<0.001). فراساختار نورون هاي آسيب ديده، تراکم شديد کروماتين و راديواوپايسيته سيتوپلاسم را همراه با حفظ تماميت غشا هسته نشان داد تراکم عددي نورون هاي TUNEL مثبت در لايه گرانولار شکنج دندانه دار و لايه پيراميدال CA3 در گروههاي تحت درمان به طور معني داري نسبت به گروه ديابتي بدون درمان کاهش يافت (P<0.001).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد درمان رت هاي ديابتي با انسولين، اسيد اسکوربيک و يا هر دو توانست از بروز آپوتپوز در نورون هاي لايه گرانولار شکنج دندانه دار و لايه پيراميدال CA3 پيشگيري کند.