مقاله بررسي اثرات باليني و پاراکلينيکي يوروگرافين در گوسفند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات باليني و پاراکلينيکي يوروگرافين در گوسفند
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يوروگرافين
مقاله دستگاه ادراري
مقاله فاکتورهاي خوني
مقاله آناليز ادراري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري برازجاني ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي ناييني سيدابوتراب
جناب آقای / سرکار خانم: نظيفي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به مزاياي فراوان روش تشخيصي يوروگرافي، ضروري است که تاثيرات ماده حاجب يوروگرافين بر روي دستگاه ادراري به روشني مشخص شود. از اين رو تصميم گرفته شد تاثير يوروگرافين که به طور گسترده در راديولوژي تشخيصي دستگاه ادراري به روشني مورد استفاده قرار مي گيرد، بر روي پارامترهاي حياتي و آناليز ادراري مورد بررسي قرار مي گيرد.
در اين مطالعه، تعداد ۶ راس گوسفند ماده با متوسط سني ۲ سال و ميانگين وزن ۰٫۵±۳۷ کيلوگرم انتخاب شدند. قبل از انجام آزمايش علايم حياتي اندازه گيري و ثبت گرديد و نمونه هاي خون و ادرار براي انجام تستهاي آزمايشگاهي (اندازه گيري پروتئين، گلوکز، بيلي روبين، يوروبيلي نوژن، خون، کتون بادي، pH، کراتينين، وزن مخصوص و رسوبات ادرار همچنين کراتينين و ازت اوره سرم) جمع آوري گرديد. در ضمن الکترو کارديوگرافي نيز بعمل آمد. سپس هر کدام از حيوانات تحت عمل نورموسيستوگرافي با کنتراست يوروگرافين ۷۶ درصد قرار گرفتند. ۲ ساعت و ۲۴ ساعت بعد، تمامي پارامترهاي باليني و تجزيه ادراري اندازه گيري و ثبت گرديد، ضمنا؛ بلافاصله و در فواصل ۵، ۲۰ و ۴۰ دقيقه بعد از تزريق، راديوگرافي بعمل آمد.
بررسي نتايج آماري پارامترهاي باليني قبل، ۲ ساعت و ۲۴ ساعت بعد از تزريق يوروگرافين نشان مي دهد که با تزريق يوروگرافين، در علايم حياتي اختلاف معني داري مشاهده نمي شود.(p>0.05)  نتايج نشان داد که پس از تزريق يوروگرافين، در پارامترهاي ادراري و فاکتورهاي بيوشيميايي وهماتولوژيک سرم اختلاف معني داري ديده نمي شود (p>0.05) نتايج راديوگرافهاي اين مطالعه، حاکي از طبيعي بودن کليه و دستگاه ادراري مي باشد و نشان داد که يوروگرافين داراي قدرت تصويرنمايي مناسب و کامل براي دستگاه ادراري در اين گونه حيواني مي باشد و علاوه بر آن؛ بدون عوارض جانبي است. نتايج الکتروکارديوگرامهاي اين مطالعه نشان مي دهد،که پس از تزريق يوروگرافين ريتم و ضربان قلب طبيعي مي باشند.
شواهدي در دست مي باشد که يوروگرافين بر روي دستگاه ادراري و بخصوص ساختار گلومرولي تاثيرات نامطلوب داشته است. پژوهش حاضر نشان داد، استفاده از يوروگرافين به صورت IVP يا نورموگريد و يا رتروگريد سيستوگرافي اثرسويي بر روي پارامترهاي ادراري، هماتولوژيک و کليه در نشخوارکنندگان سالم نداشته و بدون هيچگونه محدوديتي مي توان از آنها در راديوگرافي نشخوارکنندگان کوچک استفاده نمود. در ساير موارد و بيماريهاي همزمان، بايستي استفاده از اين داروها با احتياط صورت گرفته و منافع آنها بر مضارشان سنجيده شود.